Jdi na obsah Jdi na menu
 


BIBLICKÉ FRAGMENTY

BIBLICKÉ FRAGMENTY

 

Jako se v lidu vyskytovali také lžiproroci, stejně se i mezi vámi objeví lžiučitelé a budou se snažit záludně zavést zhoubná bludařská učení. Ba dokonce budou zapírat Pána, který je vykoupil a tím se ovšem dostanou rychle do záhuby. Mnoho lidí se dá strhnout od nich k prostopášnostem a tak přivedou cestu pravdy do špatných řečí. Z hrabivosti budou z vás těžit podvodným mluvením. Ale už dávno je pro ně připravený trest a zhouba se na ně valí.“

 2Petr 2,1-3

DOPORUČUJI NÁVŠTĚVNÍKŮM VŠECH MÝCH RUBRIK, ABY SE VRACELI K NIM, PROTOŽE MNOHO MÍST ROZŠIŘUJI, DOPLŇUJI. NEPŘIBÝVAJÍ JENOM SAMOSTATNÉ ODKAZY.

 

480-abel.jpg

 

 

Podobenství o dělnících na vinici

Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: „Jděte i vy na mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé.“ A šli. Kolem dvanácté a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: „Co tu celý den nečinně stojíte?“ Odpověděli mu: „Nikdo nás nenajal.“ Řekl jim: „Jděte i vy na mou vinici!“

Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: „Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.“ Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: „Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.“ On však jednomu z nich odpověděl: „Vezmi si, co ti patří a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?“ Tak budou poslední prvními a první posledními.   (Mt 20,1-16)

 

Poselství Julianě:

Když vidím vaši odhodlanost a snahu, sám se budu starat o vás, protože dělník je hoden své mzdy. I vás zvu na práci do mé vinice, a tak i vy dostanete svůj denár ode mne, což znamená spásu.“

 

 

480-cekame.jpg

 

 

Napomenutí k bdělosti

O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom sám Otec. Až přijde Syn člověka, bude to právě tak, jako v době Noemově. Jako totiž v době před potopou (lidé) jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude až přijde Syn člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána.

Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Kdo je tedy ten věrný a rozvážný služebník, kterého Pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával včas jídlo? Blaze tomu služebníkovi, kterého Pán při svém příchodu najde, že to dělá. Amen, pravím vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Je-li však služebník špatný a myslí si: „Můj pán tak hned nepřijde“ a začne tlouci své dluhy ve službě a hoduje a popíjí s opilci, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší; ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů. (Mt 24,36-51)

 

 

480-milovani.jpg

 

 

Bůh dává z nebe jasně najevo svůj hněv při každé bezbožnosti a nespravedlnosti lidí, kteří svou nespravedlností překážejí pravdě. Neboť co se může o Bohu poznat, je pro ně jasné, protože jim to Bůh (sám) zjevil.

Co je totiž u něho neviditelné – jeho věčná moc a jeho božské bytí – to je možné už od počátku světa poznat světlem rozumu z toho, co stvořil. Proto je nelze omluvit. Ačkoli Boha poznali, přece ho jako Boha nectili a neprojevovali mu vděčnost. Jejich uvažování nevedlo k ničemu a jejich nemoudrá mysl se zatemnila. Řím 1,18-21

Poznámka k výňatku:

Přirozený lidský rozum nemůže přímo poznat Boží podstatu. Je však možné k tomu poznání dojít nepřímo, totiž z Božího díla, z viditelného vesmíru a z řádu v něm.

 

 

480-pysne.jpg

 

...Boží prudký hněv dopadne na lidi sobecké a na ty, kdo jsou nevnímaví k pravdě, ale vnímaví ke špatnosti. Na každého člověka, který páchá zlo, přijde soužení a protivenství... Řím 2,8-9

Poznámka k výňatku:

Jestliže Bůh hned netrestá, nelze to chápat tak, jako by některého hříšníka vyjímal ze zákona, že každá špatnost musí být potrestána. Je to jen jeho dobrota, protože tak dopřává času k pokání (Mdr 11,23)

 

 

bibmond2.jpg

 

Žijeme ovšem v lidském těle, ale boj vedeme ne pro zájmy lidské. Naše zbraně, kterými bojujeme, nejsou přece jen lidské, ale podivuhodně mocné na zbourání bašt: Boříme rozumování a každou domýšlivost, která se zdvihá proti nauce od Boha (zjevené)...2Kor10,3-5

 

 

budte480.jpg

 

projev480.jpg