Jdi na obsah Jdi na menu
 


EVANGELIA A DALŠÍ NOVOZÁKONNÍ TEXTY

 

 

EVANGELIA A DALŠÍ NOVOZÁKONNÍ TEXTY

Kdo vám dal právo nesprávně vykládat mé Slovo dané mým apoštolům? Proč je překrucujete a nevěříte tomu, co jsem řekl?

 

INSPIRAČNÍ A ORIENTAČNÍ VÝTAŽKY Z RŮZNÝCH ZDROJŮ

1

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013

Nerozlučitelné propojení mezi vírou a láskou“

Křesťanský život spočívá vtom, že neustále vystupujeme na horu setkání s Bohem, abychom potom zase sestoupili dolů, nesli si s sebou lásku a sílu, která z toho pramení,a pak s toutéž Boží láskou mohli sloužit svým bratřím a sestrám. V Písmu svatém vidíme, jakje horlivost apoštolů při hlásání evangelia, jež vzbuzuje víru, úzce spjata s láskyplným zápalem pro službu chudým (srov. Sk 6,1-4). Kontemplace i činnost, které jsou určitým způsobem symbolizovány evangelními postavami sester Marie a Marty, musí v církvi koexistovat a navzájem se doplňovat (srov. Lk 10, 38-42). Priorita vždy přísluší vztahu s

Bohem a pravé evangelní sdílení musí být zakořeněno ve víře (srov. Katecheze při generální audienci z 25. dubna 2012). Často se projevuje tendence omezovat termín „milosrdná láska“ (la carità) na solidaritu nebo pouhou humanitární pomoc. Je však důležité připomenout, že nejvyšším dílem lásky je právě evangelizace neboli „služba Slova“. Neexistuje žádná činnost prospěšnější bližnímu, tedy láskyplnější (caritatevole), než lámat chléb Božího slova, umožňovat bližnímu účast na radostné zvěsti evangelia a přivádět jej ke vztahu s Bohem. Evangelizace představuje nejvyšší a nejcelistvější povznesenílidské osoby. Jak píše Boží služebník Pavel VI. vencyklice Populorum progressio,hlásání Krista je prvním a hlavním faktorem rozvoje (srov. č. 16). Prvotní pravda o Boží lásce knám, která se žije a hlásá, otevírá náš život pro přijetí této lásky a umožňuje integrální rozvoj lidstva i každého člověka (srov. enc.Caritas inveritate, 8)“

 

Priorita víry a primát lásky“

Vztah, který existuje mezi těmito dvěma ctnostmi, je analogický ke vztahu mezi dvěma základními svátostmi církve –mezi křtem a eucharistií. Křest (sacramentum fidei) předchází eucharistii (sacramentum caritatis), ale je na ni zaměřen, protože ona utváří plnost křesťanské cesty. Obdobným způsobem víra předchází lásku, ale prokazuje svou ryzost pouze tehdy, je-li láskou korunována. Všechno vychází z pokorného přijetí víry („vědět, že jsme Bohem milováni“), ale všechno musí dospět k pravdě lásky („umět milovat Boha a bližního“), která zůstane navždy jako dovršení všech ctností (srov. 1Kor 13, 13)“

2

Z MDM POSELSTVÍ

 

946 – 20. říjen 2013

Má drahá, milovaná dcero,

jděte všichni do světa a šiřte evangelia, protože to bude nutné udělat dříve, než začne opravdové pronásledování mé církve.

948 – 22. říjen 2013

Vy, kdo Mě znáte, musíte udělat vše, co bude ve vašich silách, šířením evangelií, protože si buďte jisti, že neuslyšíte ani slovo o Bibli svaté. Jedinými citáty, které uslyšíte, budou ty, které budou překroucené, aby podpořily lži. Až zbaví církev její důstojnosti, začnou na ně být vylévány tresty z nebes. Časem budou zastaveni, ale tyto zkoušky nejdříve musí přijít, jak bylo předpověděno.

Váš Ježíš

951 – 24. říjen 2013

Žádám vás, abyste se podívali do Bible svaté, do evangelií a vyhledali znamení, která vám byla dána o předpověděném velkém odpadlictví, protože zachvátilo svět a šíří se jako smrtící virus do všech myslitelných částí vaší společnosti. Byli jste nakaženi a teď přicházím Já, váš Otec, abych vás očistil od toho hrozného soužení. Musíte Mě úpěnlivě prosit o pomoc dříve, než bude pro vás příliš pozdě.

953 – 26. říjen 2013?

Kdo vám dal právo nesprávně vykládat mé Slovo dané mým apoštolům? Proč je překrucujete a nevěříte tomu, co jsem řekl?

964 – 7. listopad 2013

[] Nikdo z vás nevstoupí do mého království, pokud nebude poslušný mého Slova, daného vám ve svatých evangeliích. Vaše víra musí být čistá. Vaše láska k bližnímu musí být ryzí a vaše poslušnost mému Slovu vám přinese dar věčného života.

[] Byla vám dána Pravda ve svatých evangeliích, přesto neděláte, co vás učí.

[] Všechny převraty, které brzy uvidíte, budou svědčit o pravdě proroctví, daných mému milovanému Janovi v Knize Zjevení.

3

Z BIBLICKÝCH TEXTŮ

 

L 10,3 - Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky.

Mk 16,15 - A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

Mt 7,23 - A tehdy já prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.'

Mt 10,7 - Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.

Mt 25,41-43 - Potom řekne těm na levici: 'Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.'

Mt 28,16-20 - Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

 

NÁSLEDUJÍ ODKAZY NA PDF DOKUMENTY, VE KTERÝCH JE OBSAŽEN KOMPLETNĚ NOVÝ ZÁKON, JAKO SOUČÁST BIBLE SVATÉ (předpokládaný rok vydání je 1985)

 

MATOUŠ      nzmatous

MAREK      nzmarek

LUKÁŠ      nzlukas

JAN      nzjan

SKUTKY APOŠTOLSKÉ       nzskutky

ŘÍMANŮM      nzrimanum

PRVNÍ LIST KORINTSKÝM      nzkorint

DRUHÝ LIST KORINTSKÝM       nzkorint

GALATSKÝM      nzgaeffiko

EFEZSKÝM      nzgaeffiko

FILIPSKÝM      nzgaeffiko

KOLOSKÝM      nzgaeffiko

PRVNÍ LIST TESALONICKÝM      nztetifi

DRUHÝ LIST TESALONICKÝM      nztetifi

PRVNÍ LIST TIMOTEOVI      nztetifi

DRUHÝ LIST TIMOTEOVI       nztetifi

TITOVI      nztetifi

FILEMONOVI       nztetifi

ŽIDŮM       nzzdjkpt

LIST JAKUBŮV       nzzdjkpt

PRVNÍ LIST PETRŮV       nzzdjkpt

DRUHÝ LIST PETRŮV      nzzdjkpt

PRVNÍ LIST JANŮV      nzjajuzj

DRUHÝ LIST JANŮV      nzjajuzj

TŘETÍ LIST JANŮV      nzjajuzj

LIST JUDŮV      nzjajuzj

ZJEVENÍ JANOVO      nzjajuzj

 

 Poznámka: Celá bible se dobře stahuje z místa: http://farnost.rudoltice.info/bible

Na tematické vyhledávání v bibli doporučuji: www.biblenet.cz