Jdi na obsah Jdi na menu
 


PAPEŽ BENEDIKT ODCHÁZÍ, PROTOŽE...

 

PAPEŽ – PAPEŽ BENEDIKT ODCHÁZÍ, PROTOŽE...

Krátké výňatky z „Knihy pravdy“, z proroctví všeobecně známých pod názvem „Velké varování“, které dostává M.D.Mercy, prorokyně dnešních časů

Tematický okruh – papež a události kolem něho

 

14. listopadu 2010

Církev ztratila svou cestu a pohroužila se do temnoty. Toto, mé dítě, bylo předpověděno a je to znamením konce časů. To přijde, až se objeví poslední papež a svět bude ztracen pod scestným vedením Falešného proroka.

16. listopadu2011

Všechny vás žádám, abyste se modlili za mého milovaného, vytrvalého, statečného papeže, který je posledním pravým papežem.

26. listopadu 2011

Plán ke svržení papeže Benedikta

Stejně tak plánují převzetí vlády nad církvemi a různými vyznáními, včetně Vatikánu. Můj papež, můj milovaný Benedikt, je obklopen těmi, jež tajně osnují jeho pád. Jiní světoví vůdci, kteří již nevědí nic o spodních silách, skrývajících se v jejich vlastních řadách, budou také jejich cílem, kromě několika, kteří je svrhnou.

5. března 2011

Pros každého, aby se modlil za mého milovaného svatého vikáře papeže Benedikta, neboť je obklopen nepřáteli mého Věčného Otce.

1. června 2011

Moje proroctví jsou přesně předávaná tobě, má dcero. Satan tě nepřestane otesávat a zraňovat tě, když to budeš nejméně očekávat. Takže měj se stále na pozoru. Dny mého milovaného Vikáře jsou sečteny. Bude muset opustit Vatikán ještě dříve, než přijde Varování. Důvěřuj Mi. Poslouchej Mě. Vedeš si nyní dobře, ale nikdy ze Mě nespouštěj oči.

Modlete se za mého milovaného papeže Benedikta. Je obklopen velmi mocnými nepřáteli Boha. Nenasytové, bažící po moci a vládě v mé církvi. Modlitby pomohou odložit jeho blížící se odchod, kdy bude muset opustit Vatikán, jak bylo předpověděno. Modlete se, modlete se, modlete se za touto dobu, která bude nejtemnější, jaká kdy postihla mé posvěcené služebníky, biskupy, kardinály a všechny mé opravdové následovníky. Klíče Říma budou teď předány zpět Bohu, Všemohoucímu Otci.

7. června 2011

Můj svatý vikář, papež Benedikt, potřebuje vaše modlitby. Modlete se za něj každý den, protože potřebuje ochranu na každé úrovni, aby ho provedla trýzní, která přichází. Je důležité, aby moji následovníci byli na pozoru před jakýmkoliv novým papežem, jenž se může přihlásit, protože nebude z Boha. Prosím, naléhejte na všechny moje posvěcené služebníky, aby se připravili na strašné výzvy, nejvíce skličující, jimž kdy budou muset čelit ve svém úřadu. Budou potřebovat hodně odvahy, aby se postavili za pravdu mého učení.

1. července 2011

Věřící rozumí tomu, že modlitba může odvrátit mnoho disharmonie ve světě. Již modlitby pronesené tímto vizionářem a jinými proroky zmírnily bezprostřední nebezpečí, jemuž čelí papež Benedikt, ale ne na příliš dlouho

6. července 2011

Má dcero, prosím, modli se za mého vikáře papeže Benedikta, protože je obklopen zednářskými silami, které teď všemi prostředky usilují, aby ho svrhly z trůnu.

27. srpna 2011

Žádám vás, moji posvěcení sluhové a můj svatý vikáři, abyste četli má slova lidstvu teď. Nikdy před tím jste nepotřebovali moji intervenci ve světských věcech tolik, jako dnes. Vzpomeňte si, že Já jsem vstal z mrtvých a slíbil jsem, že přijdu zpět. Jak jste nyní připraveni?

5. září 2011

Má milovaná dcero,

čas už je velmi blízko. Modlitby pomohly mému milovanému vikáři, papeži Benediktu vydržet vnitřní boj, kdy čelil silám zla. Jeho čas ve Vatikánu byl prodloužen.

16. listopadu 2011

Modli se za papeže Benedikta, zvláště teď, protože bude také napaden. Nikdy nepolevuj ve tvé práci pro mého Syna, neboť ty, mé dítě musíš vydržet do úplného konce, aby se naplnilo proroctví předpověděné už před tak dlouhým časem.

18. ledna 2012

Zlá sekta spřádá úklady proti papeži Benediktu XVI. v jeho vlastních kuloárech.

O této sektě je známo, že existuje mezi posvěcenými služebníky ve Vatikánu, přesto jsou tam bezmocní proti této zlovolné skupině, která infiltruje katolickou církev už po staletí.

Tolik zmatku bylo rozšířeno touto zkaženou, nicméně skrytou sektou, že [mnohé] mé děti z pravé církve odešly.

Modlete se, aby se papeže nezbavili.

Modlete se, aby falešný prorok neobsadil stolici svatého otce a mohl tak rozšiřovat lži. Plánují nahradit svatého vikáře, papeže Benedikta XVI. diktátorem lží, jenž ve spolupráci s Antikristem a jeho skupinou vytvoří novou církev, aby oklamali svět.

18. ledna 2012

Pravá církev bude tak skrytá, že opravdoví věrní budou muset pobývat pospolu, aby mohli praktikovat svou věrnost mému Věčnému Otci.

Země se bude třást v každém koutu hněvem mého Nebeského Otce kvůli této pohaně.

Mé dítě, oni nemohou vyhrát. Víra a odvaha zbytků křesťanství způsobí, že ve výsledku budou tito zkažení podvodníci navždy zničeni.

Čekejte teď a připravte se na to, že katolická církev ohlásí tyto změny.

Tehdy poznáte pravdu, o které mluvím.

Modlete se, modlete se, modlete se za papeže Benedikta a jeho opravdové stoupence.

Vaše milovaná Matka Matka Spásy

19. ledna 2012

Vaší silou a bojovým duchem dokážete, že má církev bude schopná přežít pronásledování.

Vy, mé děti, nemáte se čeho bát, když budete pokorně kráčet po mém boku.

Vaše pokorná poslušnost je nutná, máte-li dostat milosti, které potřebujete, abyste zůstali silní, zachovali si chladnou hlavu a bojovali v mé armádě proti Antikristovi.

On, mé děti, se ukrývá za kulisami, ale brzy se objeví před zraky světa.

Je bez studu a bude se vychloubat svým dobročinným úsilím. Mnozí podlehnou jeho šarmu, když se bude odvolávat na dobrotu jejich srdcí.

26. ledna 2012

Má dcero, dokonce i poslední tajemství z Fatimy nebylo dáno světu, protože by odhalilo pravdu o zlovolné Satanově sektě, která se vetřela do Vatikánu.

Poslední část tajemství nebyla odhalena, aby byla ochráněna zlovolná sekta, která od doby zjevení mé Matky na svatém místě ve Fatimě pronikla ve velkém počtu do Vatikánu.

Má dcera Lucia byla umlčena silami, které kontrolují část Vatikánu a nad níž moji ubozí milovaní papeži mají jen málo kontroly.

Pohleďte, jak nejenom pokřivili pravdu mého učení, ale [také] zavedli nové metody katolické bohoslužby, které uráží Mě a mého Věčného Otce.

28. ledna 2012

Prosím, mé dítě, musíš se z celého svého srdce modlit za papeže Benedikta. Tolik trpí a v mnoha ohledech je sám ve svém žalu nad odpadlictvím, které vidí jak vně, tak i uvnitř svatého Vatikánu.

Jeho dny na Svatém stolci byly prodlouženy, a tím bylo odvráceno mnoho spouště, jež by způsobil Zlý.

Modlitba je, mé děti, jako burácení hromu v nebesích. Děti, vaše modlitby jsou v nebi slyšeny a [také] vyslyšeny.

Tak je to dobré. Pokračuj v modlitbách modlitební kampaně, jež ti byly dány, mé dítě.

11. února 2012

Nikdy se nebojte práce Antikrista, protože vy, drahé děti, ve vašich modlitbách nesete moc k oslabení jeho sevření světa.

Jiní světoví vůdci budou brzy zabiti a můj nebohý svatý vikář, papež Benedikt XVI, bude vypuzen ze Svatého stolce v Římě.

V minulém roce, má dcero, jsem ti řekl o spiknutí v kuloárech Vatikánu.

Plán ke zničení mého svatého vikáře byl v tajnosti vypracován 17. března 2011 a nyní došlo k jeho uskutečnění, neboť to bylo předpověděno.

Rozšiřuj nyní mé Svaté Slovo do každého koutu světa a zařiď, aby také tištěné verze mých poselství se rozšířily do co nejvíce zemí.

6. března 2012

Modlete se za mého svatého vikáře, papeže Benedikta XVI., neboť bude čelit strašnému pronásledování. Tento čas je nyní blízko.

Modlete se všichni, protože vaše modlitby zeslabí tvrdost těchto časů, které tak mohou být zmírněny.

Má dcero, o konci časů není mnoho známo.

Mnozí jsou vystrašení, a měli by takoví být, ale jenom tehdy, když jejich duše jsou nečisté.

20. března 2012

Mé dítě, teď je klid a mír, podobný tichu před bouří, přesto katolická církev bude brzy uvržena do krize.

Prosím všechny z mých dětí, ať už jsou kdekoliv, aby se modlily za papeže Benedikta XVI., který je v nebezpečí, že bude vyhnán z Říma.

On, nejvyšší vysvěcený správce katolické církve, je nenáviděn v mnoha kruzích uvnitř Vatikánu.

Ďábelské spiknutí, plánované už více než rok, se brzy zviditelní na celém světě.

Modlete se, modlete se, modlete se za všechny Boží posvěcené služebníky v katolické církvi, kteří budou pronásledováni v důsledku velkého rozdělení uvnitř církve, ke kterému brzy dojde.

Celý svět bude svědkem velkého schizmatu, které se ale jako takové neprojeví okamžitě.

Falešný papež čeká, aby se sám zviditelnil světu.

Děti, nenechejte se oklamat, protože on nebude od Boha.

Klíče Říma byly vráceny mému Otci, Bohu Nejvyššímu, který bude vládnout z nebe.

20. března 2012

Tak mnoho ubohých duší nejen že padne do uhranutí falešným papežem – falešným prorokem, předpověděného před tak dlouhým časem – ale on vás nechá uvěřit, že má božskou moc.

Děti, čas k rozkolu v církvi je již téměř zde a vy musíte být teď připraveni.

Sjednoťte se jako jeden.

Držte se jeden druhého.

Ochraňujte jeden druhého a modlete se za ty, kteří se vydají na špatnou cestu a budou uctívat falešného proroka.

Bude třeba hodně modliteb, ale když uděláte, co vám říkám, můžete zachránit duše.

Vy, moji vzácní následovníci, vytvoříte zbytek církve na zemi a budete vedeni těmi statečnými posvěcenými služebníky, kteří rozpoznají falešného proroka jako takového, čím je.

Neobávejte se, protože Já uděluji milosti moudrosti, klidu a rozlišení každému z vás, kteří mě o to poprosíte, touto modlitbou:

7. dubna 2012

Já jsem církev. Církev byla založena Mnou a nikdy nemůže zaniknout.

Mnozí, včetně těch uvnitř, stejně jako i vně církve, se pokusí její strukturu zbořit.

Modlete se, aby můj svatý vikář papež Benedikt XVI. zůstal silný uprostřed odporu, kterému teď čelí.

Je to záměrný pokus těch, kteří jsou spojeni s falešným prorokem, aby vytvořili novou církev.

Tito lstiví lidé vás nechají uvěřit, že to bude ta samá církev, ale tak tomu nemůže být.

Jak může má církev s novými zákony, překroucenými verzemi pravdy, kterou jsem dal světu, reprezentovat Mě?

Nemůže. Proto můj Otec bude řídit svou církev, opravdové věrné věřící, z nebe.

13. dubna 2012

MŮJ ČAS, ABYCH ROZDRTILA HADA, SE BLÍŽÍ

Já jsem vaše milovaná Matka, královna země. Jsem Neposkvrněné Početí, Panna Maria, Matka Ježíše, který se stal tělem.

Mé dítě, čas k vítězství mého Neposkvrněného Srdce je blízko.

Můj čas, abych rozdrtila hada, se blíží. Ale dokud Satan a jeho démoni nebudou vrženi do pustiny, dojde na zemi k mnoha zmatkům.

Pro věřící v mého Syna to bude čas muk. Ti budou katolickou církví taženi do dvou různých směrů.

Jedna polovina bude z povinnosti věřit, že musí následovat falešného proroka, papeže, který nastoupí po papeži Benediktu XVI.

On, šelma, je oblečen jako beránek, ale není od mého Otce, Boha Nejvyššího, a oklame ubohé duše včetně kněží, biskupů a kardinálů.

Mnozí ho budou následovat a uvěří mu, že je poslán Bohem, aby vládnul nad jeho církví na zemi.

Naneštěstí bude mnoho duší následovat jeho učení, které bude urážkou mého Otce.

Jiní, naplnění Duchem Svatým a obdaření milostmi daru rozlišení kvůli jejich pokorným duším, budou okamžitě vědět, že v církvi v Římě sedí podvodník.

Tento nový falešný papež – ještě dříve, než vystoupí na Petrův stolec, začne spřádat intriky, aby odsoudil učení mého Syna. Potom odsoudí mě, Blahoslavenou Matku Boží a zesměšní moji úlohu Spoluvykupitelky.

Mé dítě, tvůj úkol se stává ještě těžší než dříve, neboť mnoho z mých dětí bude velmi zmateno. Urážky, kterým budeš každý den čelit, muka, jež budeš snášet ve jménu mého Syna, budou narůstat.

Nikdy se neobávej říct světu pravdu, mé dítě.

Byla jsi učiněna silnější, jako výsledek tělesného a duševního utrpení, které přijímáš ve jménu mého Syna, abys zachraňovala duše.

Bude vynaloženo veškeré úsilí, zejména jednou částí katolické církve, aby poselství, která dostáváš, byla odmítnuta.

Tvoje poslušnost a věrnost ke mně a k mému milovanému Synu bude testována, jako nikdy dříve. To tě může vést k tomu, aby ses stáhla do ústraní. Ale kdyby k tomu došlo, nebude to trvat dlouho.

Modli se, mé dítě, za všechny Boží děti, které bez svého vlastního zavinění byly vtaženy do poslední bitvy o duše.

Toto všechno se musí stát, protože je to napsáno v Knize mého Otce.

Všichni andělé v nebi tě ochraňují, mé dítě, v tomto poněkud osamělém poslání.

Nikdy nezapomeň, jak důležitá je modlitba.

12. dubna 2012 .

Poselství Ježíše

PŘÍŠTÍ PAPEŽ MŮŽE BÝT ZVOLEN PŘÍSLUŠNÍKY KATOLICKÉ CÍRKVE, ALE BUDE TO FALEŠNÝ PROROK

Má drahá, milovaná dcero,

mnoho lidí na světě Mě stále ještě odmítá a souvisí to s veřejným míněním.

Tak mnoho temnoty sestoupilo na všechny Boží děti, že jen velmi málo z nich má odvahu veřejně hlásat mé Slovo.

Věřící se obávají slovních útoků a jízlivého výsměchu, který by museli snášet, kdyby otevřeně mluvili o mém Svatém Slovu.

Dokonce i věrní následovníci ztrácejí odvahu postavit se a bojovat proti zlovolným zákonům zavedených v jejich zemích, které vzdorují Slovu mého Otce.

Kněží se ostýchají postavit se otevřeně za pravdu mého učení ze strachu, že budou ostrakizováni.

Nyní, více než kdy dříve, kvůli studu, který musí snášet kvůli ohavným hříchům některých z jejich vlastních řad, shledávají, že není možné, aby jejich hlasy byly slyšeny.

Když se některý statečný posvěcený služebník rozhodne povstat a bránit pravdu mého učení, pak strašně trpí. Je obviněn z nedostatku tolerance, nedostatku soucitu, nedostatku lásky a úcty k lidským právům.

Vidíte, mé děti, že s pravdou mého učení, vyslovenou mými posvěcenými služebníky, je zacházeno jako se lží.

Místo toho jsou za pravdu předkládány lži – překroucené verze pravdy, obsažené v Písmu svatém.

Satan získal tak mnoho duší, včetně představitelů mé vlastní církve, což vede k tomu, že mnoho nevinných lidí shledává těžkým zavázat se věrností mé svaté vůli.

Byl jsem opuštěn a odsunut stranou a to pak dovolilo lžím, zasazených do myslí mých posvěcených služebníků, aby byly přijaty většinou.

Tyto ohavné lži se rozšiřují daleko nad tento rámec.

Pravda mého Písma, obsažená v Knize Zjevení, byla vysvětlena mnoha mými církvemi. S tak mnoha modifikacemi, a všechny z nich založenými na lidském výkladu.

Můj milovaný papež Benedikt XVI. je posledním pravým papežem na zemi.

Petr Říman je můj Petr, původní apoštol, který bude vládnout mé církvi z nebe pod velením mého Věčného Otce. Potom, až přijdu panovat za mého Druhého příchodu, bude vládnout všem Božím dětem, až se všechna náboženství sjednotí do jediné svaté a apoštolské církve.

Já říkám pouze pravdu, má dcero.

Musím vás varovat, že nyní vystoupí mnoho nových samozvaných proroků, kteří budou protiřečit mému Svatému Slovu, které dostáváš ty, pravý prorok konce časů.

Nejdříve přesvědčí věřící, že jejich slova přicházejí ode Mne.

Jejich slova budou pozorně vybrána a jejich význam bude nejasný a trochu matoucí. Mnozí si nebudou všímat těchto nedostatků a přijmou jejich poselství, protože se budou zdát v souladu s Písmem svatým.

Až bude svedeno mnoho duší, pak začne útok.

Má dcero, oni byli posláni, aby připravili Boží děti přijmout příštího papeže, jenž přijde po mém milovaném vikáři papeži Benediktu. Tento papež může být zvolen členy katolické církve, ale bude to falešný prorok.

Jeho voliči jsou vlci v rouchu beránčím a jsou členy tajné zlovolné zednářské skupiny, vedené Satanem.

Tímto způsobem se Satan pokusí mou církev zničit.

Žel, tento falešný prorok přiláká mnoho přívrženců. Ti, kteří mu budou odporovat, budou pronásledováni.

Jednejte, děti, dokud můžete. Odsuďte tyto lži, které budou předkládány těmi, kteří se vás pokusí přesvědčit o pravosti falešného proroka.

Buďte pevní. Stůjte věrně při Mně, vašem Ježíši. Nikdy nepochybujte o mém Svatém Slovu.

Kniha Zjevení je pravdivé Boží Slovo. Nelže vám.

Ne všechna tajemství v ní obsažená jsou vám známa. Všechny je odhalím prostřednictvím Marie Božího milosrdenství, i když pravda bude vášnivě napadána a považována za kacířství.

Nezapomeňte jednu důležitou lekci: Mé Slovo, bylo také považováno za kacířství, když jsem přišel po prvé na zem.

Věřící, včetně mých posvěcených služebníků, kteří představují mou církev na zemi, budou mé Slovo, které dostáváte teď, za mého Druhého příchodu také považovat za kacířství.

Satan obětuje mnoho duší, aby uspokojil svoji konečnou touhu způsobit co největší hoře.

Buďte ujištěni, že to bude katolická církev, založená Mnou a dána pod velení mého milovaného apoštola Petra, která v tomto konci časů bude nejvíce trpět.

Mějte se stále na pozoru.

Prosím, modlete se modlitbu (43) z modlitební kampaně: "Za sílu k obraně mé víry proti falešnému prorokovi".

16. dubna 2012

Chtějí svrhnout katolickou církev a rozbít ji na kusy.

Moje děti, takto bude Satan klást odpor v poslední vzpouře proti Bohu, Stvořiteli všech věcí.

Tento ničemný plán zničit moji církev je v běhu již 100 roků, ale od roku 1967 nabyl na síle.

Mnoho podvodníků, kteří jsou členy této zlovolné sekty, kteří uctívají Satana, vstoupili do kněžských seminářů, aby získali pevnou pozici ve Vatikánu.

Jejich moc, i když dovolená Bohem Otcem, byla až dosud omezená. To se nyní změní, když se teď blíží konec časů.

Tato zlovolná sekta nyní uvolní všechnu [svou] sílu, aby zajistila, že zvolí novou náhradu za mého svatého vikáře papeže Benedikta XVI.

Všichni ti, kteří znají mé učení, uvidí změny v rituálu mše svaté.

Budou zavedeny nové světské zákony, které budou potupou mé smrti na kříži.

Mnoho mých věrných následovníků to uvidí a budou se cítit uražení. Jejich názory budou odmítnuty a mnoho svátostí se přestane udělovat.

Proto je třeba mnoha příprav.

7. května 2012

Poselství Ježíše

MNOZÍ PAPEŽI, OBKLOPENÍ ZEDNÁŘSKÝMI SKUPINAMI, BYLI ZAJATCI VE SVATÉM STOLCI

Má drahá, milovaná dcero,

mým církvím po celém světě říkám toto:

Vězte, že dokud budete hlásat mé Nejsvětější Slovo, budu vždy s vámi, na vaší straně.

Mé katolické církvi pravím – přestože jste způsobili soužení, jako výsledek zlého hříchu, nikdy vás neopustím, i když jste hřešili. Ale vězte toto:

Vaše důvěra ve Mě není tak silná, jak by být měla. Už Mě nemilujete tak jako kdysi.

Všechen majetek, který jste nahromadili, způsobil odstup obyčejných Božích dětí ode Mě, vašeho Krista a Spasitele.

Vystoupili jste do tak vznešených výšek, že k vám nemohu dosáhnout a nabídnout vám moji ruku, abych vás zachránil od zkaženosti ve vašem nitru.

Byli jste učeni pravdě mým Petrem, na jehož skále jste vyrostli. A co jste udělali?

Postavili jste kolem sebe tlusté kamenné zdi.

To způsobilo nedostatek komunikace s těmi, kterým jste měli dávat potravu mého Těla a Krve tak, aby jejich duše mohly být živeny.

Úcta, vyžadovaná od vás při podávání mé nejsvětější eucharistie, byla ztracena, když jste zlehčili moji přítomnost.

V době, kdy Druhý vatikánský koncil vyhlásil nová nařízení, byly to právě tyto zlovolné zednářské síly, zabydlené ve vašich kuloárech moci, které je zavedly.

Lstivě představily nové způsoby podávání mé nejsvětější eucharistie, které Mě urážejí.

Vaše tak zvaná tolerantní učení vyhlásila řadu lží, včetně odmítnutí uznat moc sv. Michaela archanděla.

On je ochráncem církve před Satanem. Ty [zlé] síly mezi vámi to věděly. To je důvod, proč jste potlačili všechny modlitby před mší, prosící o jeho pomoc.

Pak jste se dopustili té největší nepravdy – že se nemusíte obávat pekla. Že je to jenom metafora. Neboť tato lež, přijatá mnoha Božími dětmi jako pravda, znamenala ztrátu miliard duší.

Jak Mě urážíte. Prosím mé pokorné a posvěcené služebníky mezi vámi, aby se vrátili k mým učením.

Nikdy nedovolte, aby se mezi vámi nahromadilo bohatství a nikdy si nemyslete, že je v mých očích přijatelné.

Bohatství, zlato a moc nahromaděné v mém jménu, bude vaším pádem. Nemůžete mít užitek z mého Svatého Slova.

Trpěli jste kvůli způsobu, jakým jste Mě urazili.

Nikdy si nemyslete, že obviňuji mnohé svaté papeže, kteří usedli na Petrův stolec. Jejich mise byla vždy ochraňována.

Mnozí papežové byli zajatci na Svatém stolci, obklopeném zednářskými slupinami, které nereprezentují Boha.

Ony Boha nenávidí a strávily padesát let šířením nepravd o Božím milosrdenství.

Jejich práce vedla ke zhroucení katolické církve.

To nebyla náhoda. Bylo to úmyslné a vychytralé spiknutí k zničení víry církve. K zničení úcty obyčejných katolíků k jedinému pravému Bohu.

A to způsobí, že budete dáni do ústraní do pustiny. Po papeži Benediktu budete vedeni přímo Mnou z nebe.

Ó, jak jste Mě přivedli k pláči.

Volám všechny mé posvěcené služebníky, kteří znají pravdu, aby povstali a následovali Mě, vašeho Ježíše a v pokorné službě šířili pravdu mých učení.

Musíte naleznout odvahu a sílu povstat z popela.

Především odmítněte lži, které vám budou brzy předloženy falešným prorokem.

On sloučí katolickou církev s jinými církvemi, včetně církví pohanských, aby se stala jedinou ohavností.

Jedinou světovou církví bez duše.

Váš Ježíš

26. května 2012

Poselství Ježíše

MAJÍ V ÚMYSLU VYPUDIT PAPEŽE BENEDIKTA XVI. Z PETROVA STOLCE ZÁKEŘNÝMI PROSTŘEDKY

Jsem potěšen, že jsi zase zpátky se Mnou. Je důležité, má dcero, aby ses držela v mé blízkosti. Času je málo a máš ještě hodně práce.

Má nejdražší dcero, dnes prosím všechny mé následovníky, aby se vroucně modlili za mého milovaného vikáře papeže Benedikta XVI. On, můj svatý služebník, je za zavřenými dveřmi ve Svatém stolci vystaven strašnému pronásledování.

Už jsem ti řekl dříve, že zednářské skupiny, které uvnitř Vatikánu vykonávají železný stisk, chtějí mého milovaného papeže dostat pryč.

A zamýšlejí vypudit jej z Petrova stolce použitím zákeřných prostředků.

Jak už jsem ti řekl v minulosti, bude muset uprchnout, neboť nebude mít jinou volbu.

Času je málo. Musíte se vroucně modlit, aby mohl setrvat tak dlouho, jak je to jen možné, protože jakmile odejde, tak podvodník, falešný prorok, zaujme jeho místo.

Jak se řinou mé slzy v tomto čase pro moji milovanou církev na zemi. Všichni moji posvěcení služebníci, kteří přijímají mé Svaté Slovo, tak jak ti je dáváno v tomto čase, slyšte Mě teď:

Musíte zůstat věrní mši svaté a pevně obhajovat vaše každodenní svátosti. Neboť velmi brzy budete nuceni spolknout lež.

Každodenní svátosti na počest mého ukřižování a proměny vína na mou krev a chleba na mé tělo, budou změněny, pokrouceny, a Já budu zhanoben novými zákony, které zavede falešný prorok.

Nesmíte nikdy přijmout cokoliv, co není Pravdou.

Nikdy nesmíte přijmout herezi vyšlou ze zdí mého Svatého stolce. Jestliže to uděláte, vzdálíte sami sebe ode Mne.

Mnozí z vás budete muset sloužit mši svatou tajně a budete k tomu potřebovat všechnu vaši odvahu, kterou můžete získat tím, že se budete ke Mně modlit a prosit Mě, abych vás udělal silnými.

Změny začnou v samotné eucharistii. Bude vám brzy řečeno, že svaté přijímání, moje opravdová přítomnost, je ve skutečnosti něco jiného.

Bude vám řečeno, že znamená jiné věci. Ale to je strašná lež.

Svatá eucharistie je mé tělo a krev, dávané vám, abyste Mi dovolili naplnit vás mým Duchem Svatým, dát vám potravu, kterou potřebujete pro vaše duše.

Až přijde čas, a vám, mým posvěceným služebníkům bude prezentována nová moderní interpretace, pak budete vědět, že nákaza [mé církve] již začala.

Tehdy se musíte připravit. Shromážděte se a braňte Pravdu mého ukřižování. Nepřijímejte lži, změny v mé mši svaté a v nejsvětější eucharistii. Neboť když to uděláte, pak má přítomnost [v eucharistii] bude pro všechny Boží děti ztracena.

Následujte Mě. To je ta největší výzva, které kdy budete muset čelit, ale Já vám dám milosti, abyste rozlišili pravdu od svatokrádežného bludu, který bude od vás vyžadován, aby byl přijat v mém svatém jménu.

Musíte Mě teď prosit o moji pomoc touto modlitbou modlitební kampaně (56). Je určena kněžím, hledajících ochranu pro svatou eucharistii.

16. července 2012

Poselství Ježíše

BLÍŽÍ SE ČAS, KDY PRONÁSLEDOVÁNÍ MÉHO MILOVANÉHO VIKÁŘE, PAPEŽE BENEDIKTA XVI., DOSÁHNE SVÉHO VRCHOLU

Má drahá, milovaná dcero,

nadešel čas, aby se připravili všichni Boží kněží, biskupové a všichni, kteří spravují moji svatou katolickou a apoštolskou církev na zemi.

Neboť se blíží chvíle, kdy pronásledování mého milovaného vikáře, papeže Benedikta XVI., dosáhne svého vrcholu.

Velmi brzy bude nucen utéct z Vatikánu. Pak přijde čas, kdy se moje církev rozštěpí, jedna strana, proti druhé.

Volám ke všem mým posvěceným služebníkům, aby si připomněli své nejsvětější sliby.

Nikdy neopusťte vaše poslání. Nikdy neopusťte Mě. Nikdy nepřijímejte lži místo pravdy.

Musíte Mě prosit, abych vám pomohl v těžkých časech, které jsou před vámi. Musíte se vzchopit, sjednotit se a následovat Mě.

Modlete se za sílu, kterou budete potřebovat, pomocí této mimořádné modlitby modlitební kampaně (66) pro duchovenstvo:

12. srpna 2012

Prohlásí, že falešný prorok je opravdovým papežem.

Prohlásí, zpočátku náznakem, že Antikrist je Kristus Král.

Když přesvědčí nebohé duše, že jejich poselství přicházejí od Boha, pak takové duše už nebudou pochybovat.

Musím varovat všechny Boží děti. Podruhé už v žádném případě nepřijdu v těle.

Už se neobjevím ve světě jako vůdce. Ani tentokrát nebudu konat zázraky, abych dokázal, kdo jsem, kromě zázraku Varování a zázraku, který bude viděn na obloze nějaký čas potom, co se Varování uskuteční.

Antikrist bude o sobě tvrdit, že jsem to Já, Ježíš Kristus. Tato ohavnost byla předpověděna.

13. listopadu 2012

Stejně tak jako je církev mým tělem na zemi, tak bude také korunována trny trýzně, jako tomu bylo na mé cestě na Kalvárii. Trnová koruna představuje hlavu mé svaté církve na zemi. Papež Benedikt bude velmi trpět při pronásledování za hlásání pravdy.

Jako hlava mé církve bude rozdrcen bez jediného projevu soucitu. Rychle bude vytvořena opozice proti němu a bude prohlášen za nevhodného.

Ti, kteří budou prohlašovat, že jsou modernější ve svém přístupu k apoštolátu, ho napadnou a zesměšní jeho slova. Potom bude hlava mé církve vyměněna za hlavu hada.

14. listopadu 2012

Toto je mé varování těm kněžím, kteří se oddělí od katolické církve:

Když úplně přestanete věřit ve Mne, vaše mysl bude náchylná věřit ve lži. Když uvěříte falešným vládcům, upadnete do hrozného hříchu. Budete uctívat šelmu, která zneuctí moji církev naražením trnové koruny na hlavu mé církve, na hlavu mého pravého svatého vikáře, papeže Benedikta.

Budete strašlivě trpět, když budete sloužit šelmě, neboť připravíte Boha o jeho děti. Vraťte se ke svým skutečným kořenům. Nedopusťte zneuctění mojí církve hříchy plánovanými lidmi, kteří chtějí zničit křesťanství a ostatní náboženství, která uctívají mého Otce.

Vy, moji posvěcení služebníci, kteří jste neposlušní vašich svatých řádů, odtrhnete svá srdce ode Mne, zatímco tito podvodníci ukradnou vaše duše.

Největší hřích, který se chystáte spáchat, je uctívání falešného boha. Oblečen drahokamy bude okouzlující, mazaný a zdánlivě dobře znalý učení Knihy mého Otce. Podlehnete jeho kouzlu. Překroutí mé učení tak, že se stane rouhačstvím.

Toto náboženství, alternativa k Boží Pravdě, je bezcenné. Přesto bude navenek šarmantní, milující a úžasné, a oděno novým zlatem a drahými kameny, bude představovat nové celo-světové náboženství na všech oltářích.

[Mým] věrným kněžím pravím toto: Požehnám vám milostmi, abyste rozuměli věčné Pravdě.

Takové modly, předkládané vám jako Pravda, nejsou nic než prach. Jsou vyřezány ze dřeva. Nejsou nic. Nemají žádný význam. Nedají žádné milosti. Bůh, jediný pravý Bůh nebude jednoduše přítomen v jejich chrámech. Pouze živý Bůh může být přítomen v mých chrámech.

Až Bůh Otec spatří tuto poslední urážku, zapudí ty, kteří zavádějí tyto pohanské obřady. Pak bude požadovat vysvětlení od těch, kteří způsobili rozkol v jeho svaté církvi na zemi – od stejných služebníků, kteří s pohrdáním bezstarostně zavrhli Slovo Boha.

Až budou přede Mnou tváří v tvář, během Varování, poznají, jak urazili mého Otce. Nikdo, ani posvěcený služebník nemá moc, protože je jenom jeden Pán. Jen jeden Bůh. Oni zavádějí boha, vytvořeného rukou člověka. On neexistuje, a přesto Mi kradou mé stádo. Dostane se jim všech milostí a velké trpělivosti. Nebudou-li se kát, budou zničeni.

Každý z vás zaplatí za každou duši, která byla vámi pro Mne ztracena.

Váš Ježíš