Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROROCTVÍ

 

PROROCTVÍ - VAROVÁNÍ


 

Mnozí si myslí, byvše neinformováni, že tato proroctví jsou tak záhadná, že ani jméno proroka není známo. Ale ano. Prorokyně, která sděluje tato proroctví se jmenuje Marie Divine Mercy a žije v Irsku.

Bůh si nepřeje, aby byla známa její adresa bez zábran. To znamená, že kněz, který chce znát o ní i takové detaily, musí dát žádost knězi, který dle zvláštních pokynů postoupí věc k vyřízení a v případě, že nehrozí prorokyni žádné nebezpečí, během několika měsíců dostane odpověď na takovou otázku. Nevysvěcenému člověku nebude vyhověno.

Slyšel jsem kněze, odborníka, na poselství z Vatikánu, který oslovil koho jen mohl na půdě Vatikánu kolem papeže, aby se vyjádřila hierarchie tamější k těmto poselstvím od M.D.Mercy, kde by narazily na nějaké nedostatky vůči dogmatům, katechismu, bibli, atd. Nikdo nic nenamítal.

  1. listopadu 2012 řekl Ježíš Marii Divine Mercy:

    “Má drahá, mystická choti“

Po lidsky řečeno: No nevím – který chlap by si nechal líbit, aby se někdo sápal po jeho ženě! Myslím si, že bude lépe ji nechat na pokoji, nebo... To bude platit asi nejvíce na ateisty a jak Ježíš říká, na některé jeho milované posvěcené služebníky. Opravdu, někteří kněží i z mých známých uznávají tato poselství a někteří ne. Například i k nastartování těchto mých stránek s touto tematikou do značné míry přispěl kněz. Věřme, že to všechno dopadne dobře s Boží pomocí.

A tak dejme prostor raději poselstvím, proroctvím.

 

Poselství, která jsou níže, jsou zde jen dočasně. Někdy ani ne všechno. Jakmile budu mít možnost ty stejné texty šířit v korekturou upravené podobě, přenesu je tak upravené a v celém rozsahu do stálého místa, kde jsou všechny předcházející. V menu nabídce zde se nachází pod názvem: KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

 

PROROCTVÍ ZA

 SRPEN 2013


 

Bezboznost dosáhla míry nevidené od dnu Noe

866 - 1. srpna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

jak jen si toužebně přeji obejmout vás všechny, moji drazí následovníci a vzít vás do mého útočiště pokoje a bezpečí. Jak jen si přeji, abych vás všechny mohl vzít a ukrýt před podlostí, která se tajně připravuje proti všem křesťanům.

Bezbožnost dosáhla míry neviděné od dnů Noe a je jako neviditelná síť pokrývající zemi. Je tak smrtící, že jen málokdo skutečně rozumí úrovni za ní skryté propracovanosti. Buďte si ale vědomi, že tento plán – jehož detaily budou dány světu těmi, kdo říkají, že reprezentují mé církve na zemi – vám bude předložen, a bude od vás očekáváno, že jej přijmete. Pak bude od vás vyžadováno, abyste jej zhltli, a nebudete mít na výběr. To, co po vás budou požadovat, abyste udělali, za všemi těmi klamně podanými informacemi, je zapřít Mě, Ježíše Krista.

Varuji svět, pokusí-li se popřít mé Božství – vy a všichni zapletení do tohoto lstivého spiknutí – budete označeni jako nepřítel Boha. Budete-li podporovat rouhačské zákony, budete vinni hříchem proti Bohu.

Budu vás stále napomínat, abyste otevřeli oči Pravdě, ale nemohu vás nutit, abyste Mi zůstali věrní. Nemohu vás nutit, abyste Mě milovali. Vaše svobodná vůle náleží jenom vám, ale když se obrátíte a poprosíte Mě, abych vás vedl, otevřu vaše oči Pravdě. Když Pravdu přijmete, zachráním vás.

Moji ubozí následovníci, vězte, že až se svět obrátí proti Bohu, že všemohoucí síla mého Otce zasáhne a zničí jeho nepřátele jednoho po druhém.

Váš Ježíš

 

Brzy bude po vás pozadováno, abyste rozdávali náhrazku za nejsvetejsí eucharistii, která nebude telem mého Syna

867 - 2. srpna 2013

Mé dítě,

stojím v tomto čase před mým Synem a ve velkém žalu padám na tvář k jeho nohám. Právě tak, jako jsem musela přihlížet jeho smrtelnému zápasu u paty jeho kříže během jeho strašného ukřižování, musím nyní snášet jeho bolest ještě jednou.

Ukřižování mého Syna se uskutečňuje znovu, když jeho Tělo, jeho mystické Tělo, které je jeho církví na zemi, musí snášet bičování jeho vlastními. Oni, nepřátelé v jeho církvi na zemi, budou bičovat jeho Tělo, trhat je na kusy, krutě je zesměšňovat a znesvěcovat je před tím, než je odhodí. Církev mého Syna je nyní bičována během toho, co bude prvním stupněm jeho ukřižování na zemi v těchto časech. Vezmou jeho tělo – v nejsvětější eucharistii – a urazí Ho, stejně jako poníží. Budou viděna mnohá znamení toho, jak budou dělána všemožná neuctivá a záludná gesta, aby Ho proklínali. Až potupí jeho nejsvětější eucharistii, tak se jí zbaví a brzy bude velmi těžké ji přijmout. To je jen jeden z mnoha plánů, které jsou v běhu, jak vyhladit přítomnost mého Syna ve mši svaté.

Mnozí uvidí tato hnusná gesta, a budou vědět, že jsou pro mého Syna urážlivá. Mnozí budou protestovat, ale jejich hlasy nebudou slyšeny. Vy, ubozí kněží, kteří budete trpět kvůli tomuto zhanobení, musíte prosit mě, vaši Matku, abych vám pomohla snést takovou bolest. V žádném případě nesmíte s nejsvětější eucharistií manipulovat, neboť je to vaše jediná potrava spásy. Bez ní budete hladovět. Musí být vždy k dispozici každičkému z Božích dětí. Nesmíte nikdy přijmout, že nějaký jiný druh chleba je potravou života.

Brzy bude po vás požadováno, abyste rozdávali náhražku za nejsvětější eucharistii, která nebude tělem mého Syna. Musíte zůstat věrní daru nejsvětější eucharistie, i když vám řeknou, že už není platná – nadále nepřijatelná v novém světovém náboženství.

Vaše Matka v Kristu


 

Ti, jejichz jména jsou zapsána v Knize zivych, jsou prvoradym cílem selmy

868 - 3. srpna 2013

Má nejdražší dcero,

volám k lidstvu z nejvyššího a nejsvětějšího království.

Mé ubohé malé děti, jak jen trpíte kvůli hříchu Lucifera, ale musíte vědět, že mou všemohoucí silou smetu jeho, i všechny jeho padlé anděly, z povrchu země. Ten čas je už blízko, tak se musíte připravit.

Vězte, že padlí andělé a démoni jsou většině z vás neznámí a neviditelní, ale chodí mezi vámi, pokoušejí vás každý den, aby vás přivedli k pádu. Když vás vtáhnou do této sítě klamu, brzy shledáte, že nebudete schopni odpočívat, nebo najít opravdový pokoj ve svých duších.

Upozorňuji, že ti, falešným prorokem svedení na scestí, se octnou ztracení a zmatení přijetím tohoto velkého podvodu, v němž se stanou ochotnými obětmi. Až se obrátí ke Mně a mému milovanému Synu, Ježíši Kristu, nebude jim to tak ale připadat. Budou věřit, že svátosti jsou ty samé, třebaže budou poskytovány a podávány rozdílně. Stanou se prázdnými nádobami a pro Mne už nebudou přijatelní.

Svět patří Mně, přesto mé děti nechtějí Mě, svého milovaného Otce, svého Stvořitele. Jejich mysl byla zablokována a Zlý využil mého daru inteligence ke svádění k myšlence, že Já možná ani neexistuji. Ti, kdo ve Mě nevěří, nebudou mít skutečnou lásku, radost, nebo pokoj ve svých životech. Ani nepřijmou věčný život. Místo toho budou vyhledávat rozkoše těla, i když vědí, že jejich život na zemi je krátký.

Jako Otec, milující každého z nich, je k Sobě přitáhnu velkým milosrdenstvím svého Syna. Moje moc zahrnuje vše co je a Satan, můj Lucifer, který se ze své pýchy ode Mne oddělil, Mne nikdy nepřemůže. Proto ti, kteří ho následují, vrazili stejný klín mezi sebe a Mne. Poznají to ze znamení, kterými odhalím, že je jen jeden Bůh, jediný Stvořitel a jeden ráj. Všechny ráje, o kterých vám ve světě mluvili falešní proroci, kteří odvádějí mé děti ode Mne, neexistují, a ani nemohou nikdy existovat. Já jsem vše, co je. Já jsem všechno stvořil. Já všechno ukončím. Všechno musí být podle mé svaté vůle. Bojujte s mou vůlí a stanete se ničím. Přijměte mou vůli a zůstanete mým dítětem.

Vy, kteří věříte ve Mne, nesmíte nikdy odmítnout mého Syna, Ježíše Krista. Přišel jsem do světa skrze mého Syna, abych vás přivedl zpět do mého milosrdenství, ale vy jste Ho odmítli. Zabili jste Ho, ale přesto jste nezabili moji Lásku k vám. Proto jsem dovolil jeho ukřižování, aby vám přineslo spásu. Právě tato smrt mého Syna na kříži se stala vaší cestou ke spáse. Jeho smrt nebyla tím, čím se zdála – prohrou v očích Zlého. Byl to tento čin velkého utrpení, snášeného s největší pokorou, který porazil Satana. A bylo to smrtí mého Syna na kříži, že Satanova moc nad lidstvem byla otřesena. Přestože nemůže vzít všechny mé děti s sebou do propasti, mnohé budou stále sváděny jeho lžemi. Proto musíte bojovat, děti, nejenom o své vlastní duše. Jestli Mě milujete, budete milovat mého Syna. Milujete-li mého Syna, musíte Mu pomoci zachránit všechny hříšníky.

Volám k vám, abych vám řekl, že volám-li k duším, zejména k těm, které Mě neznají, stejně jako k těm, které Mě znají, ale odmítají přijmout moje přikázání, že mají jen tolik času, aby se zachránily od věčných muk.

Ti, jejichž jména jsou zapsána v Knize živých, jsou prvořadým cílem šelmy. Mnohé z těchto duší jsou následovníky mého Syna a jsou věrní církvi. Vzepřou se mému Synu přijetím nových zákonů, nepocházejících od mého Syna, které budou nuceni bez protestu přijmout jako nové náboženství. Toto nové náboženství bylo pečlivě plánováno po mnoho let. Bude vycházet ze satanských rituálů, ale mnozí tomu nebudou rozumět. Přijmete-li tyto obřady, dáte Satanovi moc. Dáte-li mu tuto moc, budete potřebovat hodně modliteb, neboť pohltí vaše tělo stejně jako duši.

Mé děti, nyní zakročím skrze tresty na zemi. Ty ubohé duše, které těmito tresty ztratí své životy, pomáhají zachránit ty z vás, kdo jsou pro Mne ztracení.

Když se cítíte vystrašení zlobou Satana a jeho vlivem ve vašich životech, pamatujte, že zničím jeho představitele na zemi. Zkrátím vaše utrpení, protože chci zachránit duše. Kdybych dovolil tomuto zlu pokračovat, nemohl bych zachránit všechny duše, jejichž jména jsou v Knize živých.

Váš milovaný Otec. Bůh Nejvyšší

 

Má proroctví, odhalující príchod Antikrista, se brzy uskutecní

869 - 4. srpna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

má proroctví, odhalující příchod Antikrista, se brzy uskuteční.

Nadchází vám všem den, kdy musíte připravit své domovy a modlitební zvyklosti a všichni, kteří Mě následujete, musíte ochotně přinášet oběti, abyste Mi pomohli otevřít všude oči Božích dětí k tomuto zlu, které obrátí svět vzhůru nohama.

Právě tak, jako je každým pravým prorokem opovrhováno a je na obtíž, na vás, moji drazí následovníci, bude pohlíženo jako na zdroj mrzutostí, až odhalíte pravdu. Očekávejte posměch, potupu a pohrdání na každém rohu, kam se pohnete. Lidé, kteří vás obklopují, vás budou zastrašovat, kritizovat, stále na vás něco vidět, dokonce i když s nimi o mém Slovu ani nemluvíte.

Každý padlý anděl a démon, který v tomto čase proniknul na zem, bude k vám skrze slabé duše okamžitě přitahován, aby vás odradil od této práce.

Přijměte tento zármutek v mém jménu, neboť pokud tak učiníte, vzdáte větší slávu Bohu a to je jeden z největších darů, jaký Mně můžete dát. Já pak použiji vaše zkoušky k porážce Satana tím, že si vyžádám duše, předurčené stát se jeho.

Málokdo rozumí Božím zákonům z nebes a úloze kříže ve vašich životech. Jednoho dne všechny Boží děti pochopí, proč musí vydržet tyto kruté činy. Pokračujte v úkolu šíření Pravdy, nevšímejte si nenávisti, jíž budete svědky a nikdy nepřijímejte příkazy od těch, kteří Mě popírají.

Váš pochod k Novému ráji bude těžký. Ale i jenom s malou armádou můžete přemoci tvrdost trestů, které světu bude udílet Antikrist. Vaším úkolem je varovat ostatní před nebezpečím přijetí zákonů Satana jako náhražky zákonů Božích.

Jenom na příkaz mého Otce mohu vzít s sebou všechny ty, jejichž jména jsou zapsána v Knize živých, ale ti, kdo se s poslušným souhlasem zavážou věrností falešnému proroku, podlehnou přitažlivému vystupování Antikrista.

Váš Ježíš


 

Az se zmení svátost krtu, vsechny sliby zreknutí se satana odstraní s prohlásením, ze je to staromódní

870 - 5. srpna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

ať nikdo nevěří během pronásledování, které moji milovaní posvěcení služebníci – kteří Mi zůstali věrní – budou muset snášet, že má církev může vůbec někdy zaniknout. Neboť to není možné. Má církev – mé mystické Tělo – má věčný život.

Když moji nepřátelé změní svátosti a zavedou nové ostatky, nové kříže a nové praktiky – a pak řeknou, že má církev zůstává taková, jaká vždy byla – tak lžou. Má církev se nemůže nikdy změnit.

Tak mnoho důvodů bude předloženo v každém národu, aby se znesvětila svátost manželství. Oni, nepřátelé Boha, chtějí, aby křesťané přijali manželství mezi páry stejného pohlaví, ale to nesmějí nikdy přijmout, protože to uráží mého Otce. Je to nepřijatelné v jeho očích. Až změní svátost křtu, všechny sliby zřeknutí se Satana odstraní s prohlášením, že je to staromódní a příliš děsivé. Řeknou, že je to bezvýznamné.

Potom kousek po kousku zavedou nové verze mých učení. Vy všichni, kdo věříte mé církvi, Mě nesmíte nikdy zradit. Nesmíte nikdy přijmout žádnou náhražku za svátosti, které jsem vám dal. Já jsem Pravda. Má církev zastupuje Pravdu. Ale jen tehdy si můžete činit nárok být částí mé církve, uchováte-li si všechna má učení, mé svátosti a přijmete-li, že má smrt na kříži byla tou největší obětí k dosažení vaší spásy.

Cokoliv, co se odchyluje od Pravdy, ze strachu urazit pohany, je velmi nebezpečné. Popřete-li Boží učení a budete následovat novou, alternativní církev, nezůstanete nadále částí mé církve na zemi. Budete-li vznášet námitky proti novým pohanským praktikám, které budou zavedeny falešným prorokem, budete považováni za kacíře. Pak se pokusí vás exkomunikovat v mém jménu. Zůstanete-li věrní Mně a odmítnete účast v tomto hrozném podvodu, pak zůstanete částí mé církve.

Volba může být bolestivá, až dojde ke všem těmto věcem, ale je to velmi jednoduché. Buď jste se Mnou, nebo proti Mně.

Váš Ježíš

Tato válka za udrzení Bozího slova bude znamenat, ze knezí, kterí zustanou Bohu verní, budou muset hledat útociste

871 - 5. srpna 2013

Mé drahé dítě,

přichází čas velkých zkoušek vaší víry. Katolická církev bude církví, v níž začne velké rozdělení. Bude to v této církvi, kde kněží mého Syna budou nejvíce trpět během velkého odpadlictví, přicházejícího zevnitř, které budou muset velmi brzy snášet.

Vy, věrní kněží mého Syna, kteří budete rozpolcení svou nerozhodností, musíte si být vědomi potřeby zůstat v jednotě s milosrdným Kristem. Nesmíte se nikdy cítit v pokušení opustit jeho církev přijetím nepravd od těch mezi vámi, kteří upadli do závažného omylu. Musíte uctívat mého Syna za každou cenu a vést jeho lid na cestě ke svatosti, bez ohledu na to, jak těžké to pro vás bude.

Vy, kteří budete pokračovat ve sloužení tradiční mše, budete trýzněni, dokud nebudete souhlasit, že se jí zcela vzdáte. Mnozí z vašich církevních řádů vás za vašimi zády zradí nepříteli. Stejně jako můj Syn před vámi, budete vzati před ty, kteří tvrdí, že jsou vašimi kolegy a budete obžalováni z kacířství, protože budete trvat na pokračování projevu úcty k nejsvětější oběti mše.

Nová slova, znamenající to nejohavnější znesvěcení Těla mého Syna, budou vnucena těm posvěceným služebníkům, odvažujícím se něco namítat.

Bude to v katolické církvi, kde bratr bude bojovat s bratrem, sestra proti sestře, otec proti synovi, děti proti rodičům, dokud nebudou dvě strany.

Tato válka za udržení Božího Slova bude znamenat, že kněží, kteří zůstanou Bohu věrní, budou muset hledat útočiště. Proto se musíte začít připravovat a najít taková místa, kde budete moci sloužit mši svatou a poskytovat svátosti Božím dětem.

Já, Matka Spásy, ochráním takové útulky a tím, že umístíte Pečeť živého Boha, danou světu mým Otcem, na vnitřní zdi, zůstanete neviditelní nepřátelům Boha.

Nebojte se takových věcí, neboť když se dobře připravíte, povedete Boží děti ke spáse. Pokud byste nedbali tohoto varování, budete zajati v mysli, tělu a duši nepřáteli mého Syna a spása nebude vaše.

Ti, kteří budou po vůli falešnému proroku, budou potřebovat hodně modliteb, neboť někteří z nich jsou slepí k Pravdě. Jiní, kteří Pravdu znají, ale budou na straně těch, kteří popírají smrt mého Syna na kříži, by se měli bát. Způsobí strašnou škodu nevinným následovníkům Krista.

Tím, že zůstanete věrní Pravdě, povedete armádu zbylých mého Syna, aby se stala respekt vzbuzující silou proti Zlému a těm, které Zlý řídí v boji proti pravým služebníkům mého Syna na zemi.

Až přijde čas, musíte odmítnout přijímat příkazy těch, kteří budou znesvěcovat Boží Slovo a skrze své lži a nová oplzlá učení uvedou mnohé v omyl. Ti, kteří přijmou jakékoliv zkomolení mše svaté, nebo svatých svátostí, se budou muset zodpovídat mému Synu. Neboť se stanete bezděčnými služebníky Zlého a mnoho, mnoho duší bude ztraceno, protože budou vtaženy do obřadů vzdávajících hold Satanovi. Tyto obřady budou uctívat falešného proroka a Antikrista, kteří jsou nepřáteli Boha.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby lidé viděli Pravdu a aby lži byly odhaleny jako takové, čím jsou – urážkou mučivého ukřižování mého Syna.

Vaše milovaná Matka. Matka Spásy


 

Budete-li bránnit mé slovo, budete povazováni za kruté, nevlídné, nemající soucit s temi, kterí neverí v Boha

872 - 5. srpna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

jak jen pláču žalem, když vidím strašné rozdělení, které hrozí v mé církvi na zemi. I když hořkost mé agonie je zmírněna těmi, kdo Mě opravdu milují a jsou znepokojení způsobem, jakým je zacházeno s mým Tělem.

Nesmíte nikdy cítit potřebu přijmout jakýkoliv skutek, čin, nebo slova, která jsou proti Mně. Je-li vám nevolno z toho, co vidíte v mé církvi u těch, kdo přísahají, že jsou ve spojení se Mnou, když znesvěcují mé Tělo, musíte následovat své srdce. Já jsem každou vteřinu tohoto odpadlictví s vámi a těm, kteří Mě budou stále volat, otevřu oči Pravdě, abyste Mi zůstali věrní.

Ten čas je téměř u vás. Dveře mé církve budou brzy zavřeny pro ty, kteří budou trvat na zachování věrnosti tradičním zvyklostem v křesťanství. Ty dveře vám budou zabouchnuty před nosem, až budete podávat svědectví o Mně. Vaše víra bude zesměšňována tím nejlstivějším způsobem a budete-li bránit mé Slovo, budete považováni za kruté, nevlídné a nemající soucit s těmi, kteří nevěří v Boha.

Bude vám spíláno, jste-li můj posvěcený služebník a budete se muset zodpovídat za vaši věrnost ke Mně. Semkněte se nyní, vy všichni. Žádám vás, abyste Mě nezapírali. Ochráním vás, abyste Mi mohli sloužit. Pomohu vám tím, že pozvednu vaše břímě. Všechny milosti z nebes budou vylévány na vás.

Varování kněžím:

Srazím vás všechny, kteří následujete falešnou církev – církev šelmy – až vám bude představena. Následujte tuto novou církev a prodáte vaše duše šelmě. Místo toho, abyste zachraňovali duše v mém jménu, budete zodpovědní za jejich předání věčnému peklu.

Říkám vám nyní pravdu, abyste měli dostatek času k přípravě na tento den, protože už není daleko.

Váš Ježíš


 

Nedovolte, aby vase tolerance k pohanum jim dovolila ovládnout Bozí církve

873 - 6. srpna 2013

Mé dítě,

nesmíš nikdy naslouchat těm, kteří napadají tato poselství Nejsvětější Trojice, neboť tě budou odvádět od této práce. Měj na paměti, že na tuto misi bude útočeno více než na jakoukoliv jinou kvůli její závažnosti. Posměch, zesměšňování a kritika budou pokračovat až do posledního dne, kdy dostaneš poslední poselství.

Plán k znevážení těchto poselství se vyostří a nenávist se vystupňuje, takže, prosím, buď připravena. Tato poselství nemohou být ignorována ani věřícími nebo nevěřícími, neboť Boží Slovo nikdy neprojde bez povšimnutí. Nenávist vůči Bohu ve světě je právě teď všude a ti, kdo v těchto časech hlásají jeho Slovo, budou trpět.

Pravda byla vždy odmítána již od doby, kdy Bůh na počátku poslal své proroky, aby varovali jeho děti před nebezpečím pohanství. Pohanství je pravý opak Pravdy – Božího Slova. Ty ubohé duše, které uctívají falešné bohy, vzbuzují u mého Otce silný hněv. On je žárlivým Bohem, neboť skrze Něj všechny věci povstaly. Je všemohoucí. Je milujícím Bohem, ale jeho hněvu je třeba se bát, když pohané zamořují ty, které miluje.

Když se Boží děti – ty, které v Něj věří a uctívají Ho skrze jeho milovaného Syna, Ježíše Krista – pokoušejí sjednotit se všemi dušemi, všemi náboženstvími, pak musí být velmi opatrné. Bůh chce, aby všechny jeho děti se vzájemně milovaly, bez ohledu na rasu, víru nebo národnost. Co však nepřipustí, je, aby křesťané přijali pohany ve svých církvích. Stane-li se to, pohané zcela odstraní všechny stopy křesťanství. Pro Boha je urážlivé přijmout Pravdu – Boží Slovo – a ponechat prostor lžím, aby Jej znečistily.

Boží proroci varovali lidstvo před přijetím pohanství, protože vede k úplné zkáze. Když se to stane, národy, které dovolí tuto ohavnost ve svých církvích, budou bez velkého soucitu smeteny.

Nedovolte, aby vaše tolerance k pohanům jim dovolila ovládnout Boží církve. Nesmíte nikdy zapomenout na velkou oběť, kterou Bůh udělal, když poslal svého jediného Syna, aby vám přinesl spásu. Den, ve kterém přijmete praktiky jiných církví, které nejsou od Boha, nebo když projevíte úctu k pohanům, je dnem, kdy se obrátíte k Pravdě zády.

Mějte oči otevřené a modlete se, aby vaše církve vás nepřinutily se zřeknout věrnosti k Ježíši Kristu.

Vaše milovaná Matka. Matka Spásy


 

Antikrist je nyní pripraven, aby se odhalil

874 - 7. srpna 2013

Má nejdražší dcero,

svět se musí připravit na příchod největšího nepřítele lidstva od doby, kdy mé děti dostaly své místo na zemi.

Antikrist je nyní připraven, aby se odhalil, a jeho plán je následující: Bude čekat, dokud války nezačnou zuřit všude. Potom zakročí a vytvoří falešný mír ve státu Izrael tím, že Izrael sjednotí s Palestinou do nepravděpodobného spolku. Každý ho bude zahrnovat chválou. Tam se ale nezastaví, neboť bude postupovat tempem, které mnohé překvapí a vyjedná mírové smlouvy v mnoha válkou zničených zemích. Znovu bude veleben a pak s mimořádnou oddaností obdivován miliardami lidí po celém světě.

Potom bude všechno dobře vypadat. Velmi brzy se bude angažovat v dobročinné činnosti a pak se propojí s hlavními světovými bankami, aby vytvořil novou a mocnou finanční instituci. Mnozí podnikatelé a političtí vůdci budou vtaženi do jeho četných plánů. Brzy bude vytvořena nová obludnost ve jménu nastartování světové ekonomiky. To bude nový Babylon, centrum vší moci, odkud světová elita a boháči budou provozovat své obchody. Bude se zdát, že je zdrojem velkých novot, takže lidé budou mít [z něj] v každém ohledu užitek, počínaje pracovními místy, až k domům, ve kterých žijí, nebo potravě, kterou živí své rodiny.

Antikrist bude obklopen veškerou slávou. Potom spolu s falešným prorokem vytvoří celosvětové partnerství, které bude presentováno jako největší humanitární iniciativa. Svět bude tleskat tomuto novému Babylonu a každý se bude hlasitě dožadovat získat i jen nepatrný opěrný bod v jeho středu.

Všem bude řečeno, že nový Babylon slouží k oslavě velké jednoty, k podpoře životního prostředí, k oslavě matky země a k odstranění chudoby ve světě díky bohatství, které se bude řinout z jeho ohavných úst.

Až se to stane, ruka mého zásahu obrátí svět kolem jeho osy. Nechystám se jen přihlížet, bez toho, že bych nevaroval své děti před následky přijetí takové ohavnosti, vytvořené v hlubinách pekla a uvalené na lidstvo. Má velká znamení budou dána všem, kdo tuto urážku přijímají s otevřenou náručí v mém svatém jménu.

Zatřesu světem, a ten se překlopí. Nikdo nebude schopen ignorovat můj zásah. Pak vrhnu oheň na jednu třetinu země. Brzy budete prožívat hlad, ale ne mou rukou – bude záměrně vyvolán vlivem Antikrista na zemi. Protože on a jeho kohorty uvalí na nic netušící lidi v mnoha národech zlo, vrátím úder.

I když toto utrpení bude těžké snášet, nebojte se, děti, neboť bude krátké. Má Láska je velká pro všechny z vás, ale moje Spravedlnost je rychlá a velký je můj trest.

Nesmíte přijmout, co vám bude předkládáno. Až uvidíte mírotvorce, Antikrista, jak přijímá pocty a vyznamenání za svá velká díla ve válkou zničených zemích, vězte, že můj zásah je blízko.

Musíte vždy zůstat v jednotě s mým Synem, Ježíšem Kristem a modlit se, aby vám během časů nadcházejících zkoušek věrní kněží a duchovní zajistili dostupnost svátostí.

Má vůle bude vykonána.

Nic nemůže, ani nebude moci zabránit naplnění poslední smlouvy, kde můj Syn bude panovat v pokoji.

Váš milovaný Otec. Bůh Nejvyšší

 

Duse nemuze byt znovu uzdravena, dokud neuzná Bozí velikost

875 - 9. srpna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

lidé plně nechápou, co to znamená být ve spojení s mým Srdcem. Já, Ježíš Kristus, jsem přišel vysvobodit lidstvo z jeho otroctví hříchu. Hřích vzniknul, když Lucifer věřil, že je větší, než Bůh. Kvůli jeho zlé žárlivosti pokoušel lidi – první Boží děti, Adama a Evu – aby se od Něj odvrátily.

Má smrt dala všem lidem dar spásy. Mnoha lidem ve světě, všech náboženských vyznání, včetně těch, kteří v Boha nevěří, nebo Boha popírají a dávají před Ním přednost falešným idolům, je nabídnut tento dar spásy. Ne všichni přijmou tento dar. Já přicházím ke každému z vás jako Spasitel. Přijdu před každého z vás, abych vám dokázal Pravdu před posledním dnem. Přijdu nabídnout dar věčného života dokonce i těm, kteří těžce zhřešili v očích Boha.

Sláva Boží je vaší cestou vpřed, a abyste obdrželi tento dar, vše, co musíte udělat, je přijmout mé milosrdenství. Bůh je všemohoucí, mocný a v každém směru dokonalý. Je velice milován všemi anděly a svatými v nebi. Je velice milován mnoha dušemi, které jsou naživu v dnešním světě. Všechny uvidí jeho velkou slávu v novém nebi a nové zemi.

Bůh člověka nepotřebuje. Jenom kvůli své lásce k lidem posílá Mě, svého milovaného Syna, ještě jednou jim přinést věčný život, který slíbil. Proto je trpělivý. Proto nechce vidět hřích v naději, že jeho děti se k Němu obrátí a přijmou jeho Lásku.

Láska je mocná, když je čistá a pochází od Boha. Když je duše čistá, bude snadno vtažena do Lásky Boží. Duše, které potřebují být očištěny, přijmou Boží Lásku, přijmou-li utrpení, které je třeba, aby je znovu uzdravilo. Duše nemůže být znovu uzdravena, neuzná-li Boží velikost a neskloní se před Ním v pokorné služebnosti.

Den, kdy vám všem bude ukázána cesta k spáse, je blízko. Každičkému hříšníku bude dána příležitost natáhnout ruku k Bohu. Ty, kteří to udělají, zahrnu svým milosrdenstvím.

Váš Ježíš


 

Kdo by mohl vubec odmítnout tuto novou, dokonalou existenci

876 - 9. srpna 2013

Mé dítě,

Zlý vynaloží veškeré úsilí k podněcování všech duší, včetně těch, které jsou nejblíže Srdci mého Syna, aby odmítly a popřely jeho Druhý příchod.

Právě tak, jako duch zla bojoval proti mně, Matce Boží, v době vedoucí k narození Ježíše, budete svědky stejného odporu, jak se přibližuje jeho Druhý příchod.

Mnozí lidé jsou slepí ke slibu mého Syna, když řekl, že přijde znovu. Mnozí, kteří nepřijímají, že k jeho Druhému příchodu dojde brzy, jsou nepřipravení, protože se nemohou smířit s tím, že se to stane za jejich života. Kdežto ve dnech krátce po smrti mého Syna na kříži, jeho apoštolové mysleli, že budou svědky jeho Druhého příchodu. Tato víra byla rozšířená v myslích křesťanů i mnoho století později. Ale dnes tomu tak není. Někteří věří, že Druhý příchod se odkazuje na starou část Písma svatého a že je to událost, která bude patřit budoucnosti. Nevěří, že Druhý příchod má pro ně v dnešním moderním světě nějaký význam. Všechno v dnešním světě je založeno na materializmu, moderní lidské inteligenci a na velkých zázracích, vycházejících z velkých pokroků vědy.

Děti, musíte se připravit. Nesmíte být vyděšené. Je to proto, že jste velmi milované mým Synem, že se vrací brzy, aby vám přinesl velký pokoj, velkou svobodu od smutku a beznaděje – které jsou přímým důsledkem hříchu ve světě.

Druhý příchod Krista je to, co lidstvo potřebuje k přežití. Kdyby Ježíš nepřišel brzy, jak bylo předpověděno, pak by svět byl zničen a člověk by byl opuštěn. Tento dar vám přinese nový život, nový zázračný a nádherný začátek v Novém ráji. Bude to ta největší obnova na zemi a s ní přijde věčný život. Kdo by mohl vůbec odmítnout tuto novou, dokonalou existenci. Nikdo by se obrátil zády, je-li mu dána plná znalost této nové éry pokoje, kde bude znovu obnoven ráj. Ani jediný hříšník by nechtěl být vyloučen, ale naneštěstí, mysl mnohých bude zaslepena k Pravdě. Místo toho budou věřit, že mír bude jejich, když spolknou lži, které jim budou brzy předloženy, v chybné víře, že pocházejí od Boha.

Modlete se, modlete se, děti, abyste byli požehnané darem vidění, danému těm, kteří jsou hodni, aby jim byl udělen dar Ducha Svatého. Jenom ti, kteří přijmou moc milosrdenství rukou Boží, budou vzati do života věčnosti.

Vaše milovaná Matka. Matka Spásy


 

Verte, ze bolest odmítnutí bude práve taková, jakou já a moji apostolové jsme museli vytrpet během casu mého pobytu na zemi

877 - 10. srpna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

ani jeden z vás není duší tak čistý, aby mohl soudit jiné v mém jménu. Ale vězte, že vy, kteří jste věrní Mně a následujete má učení – budete muset unést hodně smutku, až se budete muset dívat na to největší zlo, jemuž bude svět čelit.

Ve jménu sociální spravedlnosti a sociálního soucítění si falešný prorok vytkne za cíl, o kterém svět uvěří, že takový je, hlásat evangelium a vytvořit moderní církev. Tato církev bude vypadat, že dosáhne ke všem hříšníkům a přijme i ty, jejichž hříchy jsou pro Mne nepřijatelné.

Vy, moji milovaní následovníci, budete pokládáni za kacířskou sektu, protože budete neustále hlásat Pravdu. Všechny [vaše] pokusy zůstat Mi věrní, budou důrazně napadány. Budete vyvrženi a označeni za pravicové disidenty. Jakýkoliv pokus zachovat tradice svatých obřadů nebude brán v úvahu.

Moc těch, kteří uvedou v omyl mé církve na zemi, nesmí být podceněna, protože milióny posvěcených služebníků přijmou novou falešnou doktrínu. Budou mylně věřit, že toto nové učení je formou hlásání evangelia. Jejich podpora, jako ochotných služebníků ohavnosti, ji udělá velmi těžkou pro ty křesťany, kteří znají Pravdu. Jejich hlasy budou jako šeptání mezi řevem těch, kteří se stanou otroky lží, vytvořených v mém jménu.

Vězte, že bolest odmítnutí bude právě taková, jakou Já a moji apoštolové jsme museli vytrpět během času mého pobytu na zemi. Kněží tehdejší doby, hlásající, že milují Boha, neváhali umlčet hlasy mých stoupenců, přinášejících jim zprávy o tom, kdo jsem. Tentokrát, kdy ohlašuji můj Druhý příchod, moji proroci a moji stoupenci shledají mučivým, že jejich hlasy nebudou brány v úvahu a že budou obviněni z rouhání.

Přestože se moji následovníci šíří a rostou počtem, budou jako žebráci a budou stoupat na pahorek Kalvárie – nazí, s ničím mimo své víry. Zatímco budou udržovat plamen mého Světla živým v mé církvi – mé pravé církvi – nikdy se neodchýlí od Pravdy a ponesou na svých zádech těžký kříž. Je to kříž spásy, neboť na svých chabých, unavených zádech, ponesou hříchy těch, kteří Mě opustili. Jejich úděl bude těžký. Pro svou lásku ke Mně budou trpět kvůli ostatním, aby zachránili jejich politováníhodné duše.

Tyto duše si nezasluhují, aby byly zachráněny. Budou zachráněny jenom proto, že jsem se rozhodl je zachránit. Budou Mě urážet, přivodí strašná utrpení mým věrným následovníkům a budou mučit mou armádu zbylých. Přesto je zachráním kvůli víře těch v mé armádě zbytku.

Ostatní, kteří jste prodali své duše šelmě, vězte toto: Nemusíte věřit v peklo, ale Já vám odhalím, jaké utrpení vám přinese. Den, ve kterém vám ukážu úrovně muk v pekle, vás vyděsí a mnozí z vás budou křičet o mé milosrdenství. A Já vás zachráním, budete-li prosit, abych vám odpustil. Udělám to během dne Velkého Varování. Vy, kteří uvidíte palčivé ohně pekla a neobrátíte se ke Mně – nepřežijete Varování a chvíle, kdy Mě odmítnete, bude vaše poslední.

Vy všichni, kteří zůstanete oddaní Mně a věrní mému Slovu – i když budete trpět – budoucnost ležící před vámi, je budoucností velké nádhery.

Vy, kteří nedbáte mého Varování nebo nenasloucháte Pravdě, budete ve velkém nebezpečí.

Vy, kteří uctíváte šelmu a následujete falešného proroka do nového světového náboženství, budete spolu s nimi zaživa vrženi do spalujících ohňů pekla.

Pravda má hořkou chuť, ale přijmete-li ji, přinese vám věčný život, kde spolu se svými milovanými si budete navždy užívat mého království. Neodstřihujte pupeční šňůru k věčnému životu, neboť budete trpět strašným utrpením a nebude vám dopřána úleva.

Váš Ježíš


 

Záplavy budou vsedním jevem a vy poznáte, které cásti světa nejvíce rozhnevaly mého Otce

878 - 12. srpna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

moji následovníci, včetně těch, kteří nevědí o těchto poselstvích, budou všude přitahováni do mých kostelů, aby Mě vyhledali. Kvůli daru Ducha Svatého, který jsem jim dal, budou shromážděni v úkrytu mého Srdce. Ve světě nebudou mít pocit klidu a budou vědět, že potřebují moji pomoc, aby zůstali pevně v mém učení.

Mnozí ucítí ve vzduchu změny, až nepřátelé Boha začnou uvádět ve známost svůj nenávistný plán k oklamání světa, jakmile budou zveřejněny jejich odporné činy ke schvalování hříchu ve všech jeho maskách. Svět bude pohlcen do záplavy úzkosti a mnozí budou otřeseni, neboť všude uvidí pokusy udělat si modlu z každé formy hříchu.

Hříchům těla bude tleskáno. Ješitnost a chorobnou sebelásku uvidíte po celém světě. Posedlost sebe samým se jako nikdy dříve bude zdát nepostradatelným povahovým rysem. Ti, kdo nevyhledávají taková potěšení, budou odmítnuti a budou se cítit jako cizinci. Hříchy Zlého budou oslavovány, a jakmile se lidé ocitnou vtaženi do tohoto šílenství, světu budou ukázány proudy hněvu, kdy můj Otec smete mnohé části mnoha zemí. Záplavy budou všedním jevem a vy poznáte, které části světa nejvíce rozhněvaly mého Otce, až v hněvu budou vylévány vody na národy.

Všechny vaše prostopášné národy zakusí z první ruky, jak budou potrestány hříchy těla. Můj Otec nenechá Zlého ovládnout duše těch, kteří jsou vinni tímto hříchem, aby jim zabránil zamořit jiné. Budou zastaveni. Už vám nebude dovoleno pokračovat s vaší nákazou. Toto zlo bude uchopeno a všude budete svědky božského zásahu mocí Boha.

Modlete se o milosrdenství, vy, kteří můžete být vtaženi do těchto trestů. Ochráním ty, kteří se ke Mně obrátí a budou prosit o ochranu.

Váš Ježíš


 

Brzy budou pouzívat kostely jako místa ke komercním úcelum a vytvárení zisku

879 - 13. srpna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

jak nešťastně se budou cítit katolíci a křesťané po celém světě, až uvidí, jak se jejich kostely a místa pobožností změní v místa zábavy.

V kostelech se bude konat mnoho akcí, majících vzdávat poctu Mně, ale které budou urážet mé jméno. Kostely budou brzy užívány jako místa ke komerčním účelům a vytváření zisku. Všechny tyto věci mají přijít a ti, kteří Mě milují, budou plakat ve velkém zármutku. Jak jen ty ubohé duše budou trpět, až budou muset bojovat s takovým rouháním. Kacířství, které jim bylo vnuceno, bude znamenat, že takovým duším bude prokázáno jen málo úcty během mnoha úkonů a obřadů, které urážejí Boha. Budou tam zpěvy, veselí, hlučné hlasy a vyprávění příběhů, které se Mnou nemají nic společného. Přesto všechny tyto ohavné činy budou páchány v mých kostelech a přede Mnou.

Má dcero, měj na zřeteli můj slib. Půjdu až na konec země, abych zachránil každého hříšníka. Duše se ale stanou tak zamořené, že nezávisle na tom, co pro ně udělám, nikdy nepřijmou mé milosrdenství, ani ve chvíli smrti, i když budou vědět, že je očekává peklo.

Proto musíte přijmout, že takové duše budou pro Mne ztracené, protože jejich zkaženost je v nich tak hluboce zakořeněná, že žádný zásah je neoddělí od šelmy.

Co vám musím říct, je toto: Nedovolte těm, kteří jsou zamoření Zlým, aby Mi vás vzali skrze jejich lži. Když přijmete lži, diktované vám těmi, kteří Mě neuctívají, oslabíte svou víru – i když je to třeba jen jedna lež, v jediném aspektu vztahujícímu se k mému učení. Vzdáte-li se byť v jediném požadavku, zamýšlenému změnit váš výklad toho, co jsem vám řekl, bude to znamenat, že dovolíte Zlému, aby vás pokoušel s větší silou, abyste se ode Mne odvrátili.

Zacpěte si uši, až se rouhání vyřine z úst šelmy. Nepřijímejte vůbec nic, co zradí mé svátosti nebo má učení. Jděte jinudy a následujte Mě, protože až se všechny tyto věci stanou, bude jenom jediná cesta, kterou můžete jít. Tou je moje cesta – Cesta Pravdy. Jenom celá pravda je přijatelná. Poloviční pravda znamená, že se stává lží.

Váš Ježíš


 

Když uctíváte mou matku, musíte navstívit její posvátná místa a tam jí dát poctu

880 14. srpna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

žádný žijící člověk nemůže nikdy pochopit, jak je Satan lstivý. Vězte, že ti, které zamoří, na vás nikdy neudělají zlý dojem. Naopak, budou velmi přitažliví, plní humoru, vzbuzující respekt a přesvědčiví, když vám odhalí své hříšné způsoby, takže vy upadnete do jejich klamu.

Ti v mé církvi, kteří vzdávají hold Zlému a otrocky následují jeho instrukce, vás velmi zmatou svým svatým vystupováním. Získají mnoho z vás na svou stranu, jak vám budou připadat, že opravdu uctívají Mě a mou milovanou Matku. Ale buďte si vědomi, že každé gesto a každý zdánlivě svatý skutek před oltáři, které jsou určeny k uctívání mého jména, zastírají urážku. Musíte vědět, že když uctívají šelmu, že před vás předloží to, co se bude zdát jako svatý čin, ale bude to naopak. Jejich záměrem bude chtít se zdát co nejvíce svatí a uctiví, ale nedejte se oklamat.

Když uctíváte mou Matku, musíte navštívit její posvátná místa a tam jí vzdát poctu. Ti, kteří Mě milují, půjdou k ní. Nikdy nesmíte přijmout, že by má Matka mohla být pohnána před soud nepřátel mé církve.

Jiná znamení, o něž svět bude požádán, aby je přijal, budou vypadat, že uctívají Trojjediného Boha, moji Matku a všechny svaté, a budou zdánlivě správná. Ale nepřátelé Boha vám je ukážou vždy jiným způsobem. Když je vám předloženo něco neočekávaného, vězte, že to je velké znamení šelmy, která oklame svět tím, že mu nechá uvěřit, že ona a její stoupenci jsou světci.

Váš Ježíš


 

První soud je blízko a já zlé zavrhnu

881 15. srpna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

volám ke všem mým stoupencům, kteří znají Pravdu, aby ukázali odvahu v těchto těžkých časech pro lidstvo.

Čas, kdy propuknou války v mnoha národech současně, je velmi blízko. Až uslyšíte o všech těchto válkách a budete svědky čiré ukrutnosti tyranů, vzájemně propojených, kteří tyto války vyvolají, budete vědět, že čas k mému Druhému příchodu je blízko.

Další z vás rozpoznají Pravdu, obsaženou v Knize Janově – ve Zjevení – jak se vám nyní odhaluje. Nebojte se, neboť všechny tyto věci se musí stát. Mnozí, kdo nepřijímají tato poselství, dělají vážnou chybu, neboť Kniha Pravdy prostě zahrnuje detaily a tajemství obsažené v Knize Zjevení. Já, Beránek Boží, jsem jediný, kdo má pravomoc – jenom Já mám svolení mého Otce – otevřít Pečetě tam obsažené.

Nevěříte-li v Knihu Pravdy, pak nevěříte ani v Knihu Zjevení. Varuji vás. Ti, kdo odmítají Knihu Zjevení, zříkají se mého milosrdenství. Ale během mého Velkého Varování jim skrze Boží zásah bude ukázána Pravda, jinak by Mě mnozí nikdy nepoznali, nebo neporozuměli velkému milosrdenství, které přináším světu. Nesmíte ke Knize Zjevení nikdy nic přidat, pokoušet se ji vykládat, nebo cokoliv z ní odebrat, aby to vyhovovalo vašim přáním, jinak budete kvůli tomu trpět. Uděláte-li to, pak manipulujete se Slovem Božím. Tato Kniha vám byla slíbena. Bůh poslal svého sedmého posla odhalit Pravdu. Přijměte to s důvěrou ve Mě, nebo půjdete sami, v nevědomosti o strašném podvodu, který postihne ty, kdo odmítají Slovo Boží.

Ve světě se nyní přihodí mnoho, mnoho změn, kterých si žádný člověk nebude moci nevšimnout. Náboženství se stanou nesmyslem, jak milióny přijmou pohanskou víru, o níž jim řeknou, že uctívá Boha. Řeknou vám, že pokora a láska k chudým bude důvodem, proč obnovená a osvícená církev bude ohlašovat nový začátek. Jako beránci na porážku budete vedeni do jezera ohně. Až si uvědomíte strašnou ohavnost, do níž jste byli vtaženi, může být už příliš pozdě. Vzdáte-li hold šelmě, zamoří vás a mnozí se časem stanou jejími otroky.

Velké změny ve světové politice a mediálním systému, povedou k velkému rozdělení. Ti, kdo jsou věrní Bohu ve všem, co bylo světu dáno Mnou, Ježíšem Kristem, budou žít. Ti, kteří Mě odmítnou, nebudou mít život, neboť se stanou neschopnými přijmout mé milosrdenství. Mé Srdce, přesto, že kvůli tomu bude roztrženo ve dví, se zatvrdí, a moje Spravedlnost převáží.

První soud je blízko a Já zavrhnu zlé, protože nové nebe a nová země přivítají jenom ty, kdo přijali mé milosrdenství. Mnozí řeknou: "Bůh je milosrdný. Neukázal by nikdy takovou krutost". Má odpověď je: Země, jak ji znáte, už více nebude. Místo ní se objeví nová, obnovená země – mnohem prostornější, větší než dříve, kde bude sídlit dvanáct národů, bok po boku, v láskyplné harmonii. Jenom ti, kdo zůstanou věrní Mně a ti, kdo Mě neznají, ale přijmou moji ruku, až jim dokážu Pravdu při Varování, vstoupí do bran. Pak je zavřu. Potom už nikdo další nevstoupí, neboť můj soud bude učiněn. Všechen smutek bude zapomenut a zlí budou vrženi do pekla, kde budou trpět navěky. Člověk nesmí nikdy podceňovat moji velkou Lásku, milosrdenství a soucit. Ale měl by se také bát mého trestu, neboť bude konečný, až zazní polnice ve Velký den Pána.

A pak bude po všem.

Váš Ježíš


 

Musí si ponechat svaté misály, mesní roucha, bibli svatou a svaté kríze. Ty vsechny budou vymeneny.

882 17. srpna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

mnozí z těch, kdo jsou požehnáni silnou vírou a láskou ke Mně, začínají konečně poznávat můj hlas, jak mluvím k světu skrze tato poselství.

Ti, kteří tráví své životy otrockou službou hadovi, vědí také, že jsem to Já, kdo mluví. A tak začíná bitva mezi touhou konat mou svatou vůli a touhou Božích nepřátel se Mnou bojovat.

Ti, kteří plánují způsobit lidstvu utrpení, jako část smlouvy se šelmou, budou opatrní, aby nebyli viděni, jak veřejně odsuzují tato poselství, protože kdyby to udělali, dodali by jim věrohodnosti. Místo toho budou šířit nenávist proti Mně jinými cestami, počínaje ničením víry těch uvnitř mé církve. Obrátí srdce těch, kteří Mě milují, proti svým křesťanským druhům. Přijmou pohany, čaroděje z hnutí New Age a uctívače šelmy spíš, než křesťany, kteří se budou ohrazovat proti odporným pohanským rituálům, které budou prováděny v katolických a brzy i v jiných křesťanských kostelech.

Tyto události mají ještě přijít. Prosím, nemyslete si, že nynější mše svaté nebo svátosti se již změnily, i když se změní velmi brzy. Až se to stane, musíte se odvrátit a bránit Mě.

Mnoho změn bylo plánováno v posledních několika letech zednářským zlem v mé církvi na zemi. Nyní jejich plány, již známé v nejvyšších církevních kruzích, brzy vejdou ve známost. Budou odhaleny s oznámením, že katolická církev je modernizována, aby se mohla stát významnou v dnešní nové, myšlenkově otevřené liberální společnosti. Řeknou, že to bude čára za minulostí a pak řeknou, že její motto bude přijmout všechny víry, aby se ukázalo, že není úzkoprsá. Toto oznámení bude oslavováno po celém světě a média přinesou tyto významné zprávy na prvních stranách, když před tím pohlížela na katolickou církev s nechutí.

Satanova setba vydá plody a nové obřady, kde uspořádání mše svaté bude představeno pozpátku, a kde všechny správné slovní obraty vztahující se k mému utrpení budou nahrazeny nesmyslem – prázdnými slovy – prázdnými nádobami – prázdnými svatostánky. Všechny mé kříže budou nahrazeny jinými, s tajnými magickými symboly.

To je zkáza, o které mluvil prorok Daniel. (*) To na mnoha místech bude konec mé svaté eucharistie, jak ji znáte. Ale moji milovaní věrní služebníci se budou nyní chystat na přípravu nejsvětějších hostií. Musí si ponechat svaté misály, mešní roucha, Bibli svatou a svaté kříže. Ty všechny budou vyměněny.

Musíte se brzy shromáždit a plánovat, protože vám nebude dovoleno sloužit mši podle mé vůle.

Povedu vás, moji posvěcení služebníci, až přijde čas. Křesťanům, kteří věří, že tato ohavnost bude viděna jen v katolické církvi, říkám: Postihne to všechny křesťanské církve, dokud se nezbaví každé zmínky nebo znamení o Mně. Časem budete tvrdě trestáni, že jste se o Mně zmínili.

Budete šokováni, jak rychle zdánlivě nevinná, obnovená, ale znečištěná církev upadne do bezbožného kultu. Udělají všechno možné, aby potrestali ty, kdo budou vzdorovat jejich umělému, pohanskému, novému světovému náboženství.

Křesťané a Židé budou hlavním cílem nenávisti a budou pronásledováni kvůli svému náboženství.

Místo toho, abyste byli naplnění bázní, volám vás, abyste byli připraveni bojovat pro mé jméno. Nikdy nezapomeňte, jak jsem stále nenáviděn. Když Mě následujete, vězte, že v nadcházejících časech bude váš kříž mnohem těžší než těch, kteří přišli před vámi.

Váš Ježíš

(*) Daniel 11, 31 – poznámka překladatele


 

Budou potrebovat najít útociste, aby mohli nabízet kazdodenní mse a nejsvetejsí eucharistii

883 17. srpna 2013

Ó, mé drahé děti, jak se jen mé Srdce rmoutí nad utrpením, jemuž zakrátko budou čelit kněží v katolické církvi.

Tak mnoho vzácných služebníků mého Syna, jejichž jediným přáním je sloužit Bohu a přivádět duše na správnou cestu ke spáse, budou brzy stát před zkouškami takové velikosti, že mnozí odpadnou strachem. Mnozí budou slepí k Pravdě a přijmou velké změny a přivítají je v chybné víře, že jsou pro dobro všech. Ti, kteří poznají podvod, jenž bude předložen katolíkům, utečou pryč. Budou mít takový strach ze svého osudu, že církev opustí, neboť budou příliš slabí, než aby se postavili takovému zlu.

Kněží, kteří odmítnou přijmout falešné učení, budou obviněni z kacířství a mnozí budou veřejně pokáráni za neuposlechnutí těch, kterým se zodpovídají. Mnozí budou exkomunikováni. Jiní se stanou mučedníky. Pak zde budou ti, kdo v tajnosti povedou církev – církev danou světu mým Synem.

Budou potřebovat najít útočiště, aby mohli nabízet každodenní mše a nejsvětější eucharistii. Budou vedeni Duchem Svatým a budou následováni armádou zbylých mého Syna, která zůstane naprosto oddaná jeho učení a svátostem až do posledního dne.

Máte-li jakékoliv pochybnosti o platnosti tohoto varování, musíte pochopit, že já, milovaná Matka Krista, budu použita k zakrytí pravého úmyslu těch sil, které vstoupily do církve mého Syna na zemi. Budu použita jako loutka církve, abych odvedla pozornost lidí od pravých úmyslů této proradné skupiny. Aby přesvědčili Boží děti, které zůstávají věrní pravému Božímu Slovu a tradicím katolické církve, vytvoří obřady, o nichž řeknou, že mě uctívají. Použijí proroctví z Fatimy k znesvěcení mého obrazu tím, že světu předloží velkou lež. Použijí mě, aby pošpinili církev mého Syna, a všechno co udělají, bude pozpátku, v souladu s požadavky Zlého.

Tím, že vyvolají dojem, že uctívají Matku Boží, mnozí katolíci budou uvedeni do falešného pocitu bezpečí. To bude znamenat, že jakékoliv pochybnosti, které by jinak měli, až uvidí podivné nové dodatky ke mši a svátostem, budou okamžitě zapomenuty. Jak velký zármutek mi to jen přináší. Můj obraz bude záměrně použit k urážce mého Syna.

Satan mnou opovrhuje. Také se mě bojí. Aby zranil mého Syna, udělá všechno, aby skrze duše, které ovlivňuje, poskvrnil můj obraz mnoha tajnými rituály a černými mšemi. Má socha bude ozdobena satanskými symboly a já budu na mnoha místech znesvěcena zednářskými skupinami, které získaly kontrolu.

Modlete se, modlete se, modlete se, děti, každý den o sílu utkat se s odvahou s takovým zlem. Nebojte se ho. Přijměte, že Satanova armáda nyní ovládá mnoho národů v každé části světa. Když to přijmete, pak vám může být dána síla a odhodlání, které potřebujete. Když poprosíte o tyto milosti modlitbami modlitební kampaně, dokážete pomoci zmírnit takové zlo.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


 

Budou vyzváni stvrdit novou prísahou svou poslusnost a vernost církvi

Budou vyzváni, aby novou prísahou slíbili svou poslusnost a zustali verní církvi

884 18. srpna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

plán falešného proroka oklamat světové duchovenstvo již začal.

Pod rouškou obnovy a regenerace katolické církve, budou všichni duchovní v církvi posláni na duchovní cvičení, aby byli povzbuzeni přijmout nový apoštolát. Ten se velmi rozšíří a mnohým řeknou, že jeho cílem je sjednotit všechny ve světě ve jménu spravedlnosti. Bude jim řečeno, že tato mise zahrne světovou chudinu a bude se snažit dosáhnout jednoty. Budou vyzváni, aby novou přísahou slíbili svou poslušnost a zůstali církvi věrní. Nebudou žádáni, aby vložili svou důvěru ve Mě nebo v mé svaté Slovo. Místo toho budou přísahat věrnost novým samozvaným vůdcům, kteří ovládli Petrův Stolec.

Nenechejte se mýlit, že ti, jimž byl udělen dar svěcení na kněze, budou přizváni se účastnit na falešnosti, kde Já, Ježíš Kristus, nebudu na předním místě, i když to tak bude vypadat. Hnací silou budou peníze a bude ustanovena nová finanční organizace ke kontrole hledání peněžních prostředků, aby zajistila, že z nich bude mít prospěch světová chudina.

Pozměníte-li jakkoliv vaše svaté svěcení a pak se zaručíte svým životem někomu, kdo zpřetrhal všechny svazky se Mnou, nebudete schopní Mi více sloužit. V očích Boha bude všechno jednoduché. V plánu bude přesvědčit Mé posvěcené služebníky, aby se ochotně účastnili na ohavnosti, která spojí společnost a laický svět s církví, která byla ustanovena Mnou, Ježíšem Kristem.

To je způsob, jakým budu urážen. Nevěřící budou tleskat každému úsilí přijmout snahu o zesvětštění a to bude považováno za dobrou věc pro novou, takzvanou moderní dnešní společnost.

Křesťanům se bude zdát divné, až uvidí členy laického světa tak nadšeně přijímat katolickou církev. Ale mnozí odbudou své pochybnosti a pustí z hlavy své obavy, až uvěří největšímu klamu. V jádru tohoto plánu - udělat zásadní převrat v církvi - leží nenávist ke Mně a všemu, co jsem své církvi dal. Musíte zpochybnit všechno, co přijde v nadcházejících dnech. Vyžadujte odpovědi, až změní má učení a pokřiví je, aby vyhovovala pohanům. Žádnému stoupenci ustanoveného Mnou, by nikdy nebyla dána pravomoc to udělat, neboť se to rovná rouhání.

Běda těm, kteří dovolí, aby s mým svatým Slovem bylo manipulováno, a dovolí, aby byl vytvořen prostor k projevu úcty těm, kteří Mě popírají.

Váš Ježíš
 

Mé děti, at už jste kdekoliv, musíte naslouchat mně, vaší milované Matce, v tomto čase smutku

885 19. srpna 2013

Mé děti, ať už jste kdekoliv – musíte naslouchat mně, vaší milované Matce, v tomto čase smutku. Volám zejména k těm, kdo chovají velkou lásku ke mně, Matce Boží, protože vám dávám útěchu v tomto čase velkého odpadlictví. Musíte přijmout tento zásah z nebes s povděkem a být vděční, že díky velké lásce mého milovaného Otce vám byl dán tento velký dar.

Myslíte-li, že hrozivá vlna pohanství, která brzy pohltí církev mého Syna na celém světě, není snesitelná, pak musíte prosit o mou přímluvu. Ať se stane cokoliv, zůstanete-li věrní mému Synu, i když vše bude uděláno proto, aby vás zmátli, všechno bude dobré. Nemějte nikdy pocit, že je to beznadějné, neboť velká sláva mého Syna a Boží vůle se brzy ukáže.

Nezáleží na tom, kolik lidí bude v církvi uvedeno do těžkého omylu, Boží Slovo se rozšíří jako požár. Dva svědci Božího Slova – pravá křesťanská církev a Dům Izraele, obstojí ve zkoušce času. Z jejich úst bude vyléván oheň v podobě Ducha Svatého.

Časem, potom co se ukáže hrůza zkázy, ti, věrní Pravdě, povstanou a království Kristovo bude jejich. Lži budou vždy prohlédnuty, i když ze začátku ti z vás, kteří byli naplněni darem Ducha Svatého, budou velice trpět, až uvidí strašné znesvěcení v církvích mého Syna. Opět uvidíte Pravdu a všichni z těch, kdo byli na začátku svedeni, nakonec pochopí zlo, které bylo před vás položeno.

Musíte jenom důvěřovat mému Synu během této strastiplné cesty, kde bude s vámi zacházeno jako se zločinci, protože trváte na tom, abyste zůstali věrní Božímu Slovu. Prosím, myslete na cestu mého Syna na Kalvárii. Přijměte tento kříž s láskou a důstojností, protože uděláte velkou radost mému Synu, když ponesete jeho břímě. Vaší obětí a utrpením vykoupí ty nejnehodnější z duší a pak bude schopen sjednotit všechny Boží děti.

Vaše milovaná Matka. Matka Spásy

 

Postarám se, aby dalsí milióny slysely má slova

886 20. srpna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

má láska a můj soucit ke všem hříšníkům znamenají, že ode dneška udělím velké milosrdenství miliardám duší. Otevřu jejich oči k mým poselstvím pro lidstvo. Postarám se, aby další milióny slyšely má slova, abych mohl vzít mnoho dalších ztracených duší do Nového ráje. Všichni takoví lidé, kteří by tato poselství pro svou tvrdohlavost nikdy nepřijali, je nyní uvidí jako taková, čím jsou – činem milosrdenství z mé strany, abych mohl zachránit jejich duše.

Kněží, kteří moje poselství již odsoudili a prohlásili, že jsou to ďáblova slova, si pak uvědomí, jakou strašnou chybu udělali tím, že duším upřeli příležitost naslouchat mému nebeskému hlasu.

Nevěřící, kteří usilují nalézt pokoj, budou nyní přitahováni k mým poselstvím a brzy budou u Mne hledat útěchu. Čekám na ně, a jakmile ke Mně vykročí, naplním je touhou po mé lásce, takže nedokážou si Mě nevšímat.

Věřící v Boha, všemohoucího Otce, kteří nepřijímají Mě, jeho milovaného Syna, pocítí pohnutí ve svých duších. Budou křičet o Pravdu, až uvidí, jak se svět změnil k nepoznání.

Potom ti, kdo Mě milují a zůstávají neochvějní ve své víře, jimž se ale nepodařilo Mě poznat, když volám k jejich duším, budou zcela přemoženi konečným poznáním, kdy se jim má Boží přítomnost dá poznat. Budu se radovat, až Mi tito moji následovníci dovolí je správně vést na poslední cestě.

Dám světu tyto dary, protože miluji každého. Očekávejte tento dar s láskou a díkůvzdáním.

Váš Ježíš


 

Muj druhy prichod nemuze nastat, pokud znecistení hríchem nebude odstraneno

887 21. srpna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

obnova a očista země již začala, protože Můj čas se blíží. Můj druhý příchod nemůže nastat, dokud znečistění hříchem nebude odstraněno nezbytnou očistou země.

Tak jak země bude očisťována, i duše všech vyznání budou vnořeny do obnovy ducha a mnohé přetrpí strašnou duchovní bitvu. Nebudou chápat proč tak trpí, Já to ale dopustím pro své milosrdenství. Aby mohly stanout přede Mnou a obdržet věčný život v Novém ráji, musí být duše nejdříve očistěny. Tato očista pro ty, kdo budou žít na zemi, proběhne skrze pronásledování Antikristem, tak jako pro ty, kdo prožijí přechod do Nového ráje. Současně země započne svoji vlastní obnovu a krok za krokem bude všechno zlo vykořeněno.

Buďte vděční, že můj Otec neztratil trpělivost a nepotrestal své děti podle závažnosti jejich hříchů. Buďte také vděční, že se prostě neodvrátil a nevzal pouze ty duše, které Ho opravdu milují z této země, která se Mu svou ničemností hnusí.

Můj Otec vytrvá, protože jeho děti jsou jeho stvoření a nedovolí, aby byly sebrány Satanem. Tak žárlivý Lucifer byl, že když můj Otec stvořil člověka ke svému vlastnímu obrazu, přísahal, že bude bojovat do posledního dne, aby obrátil člověka proti svému Stvořiteli.

Můj Otec z lásky zasáhne, aby zneškodnil Satanovu moc. Každý pokus o Satanovu verzi trojičného Boha, zahrnujícího falešného proroka, Antikrista a ducha zla, bude zmařen. Tato bitva bude ošklivá, nespravedlivá k mnoha duším, které budou příliš slabé, než aby se osvobodily ze sevření zla, ale bude vyhrána všemohoucím Bohem.

Všichni se musíte obrátit k mému Otci a úpěnlivě Ho prosit, aby zachránil vaše duše a uchránil vás od následování šelmy na cestě do věčného zatracení.

Váš Ježíš


 

Musím varovat svet před velkym poctem falesnych proroku kterí se v tomto case pokousejí prehlusit muj hlas

888 22. srpna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

musím varovat svět před velkým počtem falešných proroků, kteří se v tomto čase pokoušejí přehlušit můj hlas.

Poslal jsem jistý počet proroků, všechny s rozdílným posláním, připravit Boží děti. Tato poselství, vztahující se ke konci časů, jsou jediná pravá svého druhu v tomto konkrétním čase, neboť bych nikdy nechtěl zmást Boží děti.

Tato poselství nesmí být nikdy srovnávána s jinými, která jsou právě teď všude šířena, aby odporovala mému Slovu. Může být pouze jediná Kniha Pravdy – jenom Já, Ježíš Kristus, Beránek Boží, mohu odhalit její obsah. Ti, kdo Mi věří, mohou být snadno oklamáni. Musíte vědět, že poselství, která těmto poselstvím odporují a kde se tvrdí, že pocházejí od Boha, že to není možné.

Věříte Mi jenom trochu? Nebo Mě přijímáte tak, jak si od vás přeji, s celým a otevřeným srdcem? Volám k vám s láskou a starostí. Nepokouším se dovolávat vaší inteligence. Volám k vám skrze vaše srdce a přitahuji vaši duši ke Mně. Když cítíte moji přítomnost v těchto poselstvích, tak není třeba hledat souhlas a schválení od nikoho dalšího.

Já jsem, jaký jsem. Stojím nyní před vámi, jak tomu mělo být. Můj Otec by Mi nikdy nedovolil odhalit obsah Knihy Zjevení nikomu jinému než sedmému poslu, neboť tento den nadešel.

Mnoho pravých vizionářů dalo v minulosti světu Boží Slovo a kvůli tomu strašně trpěli. Mnozí ještě ode Mne dostávají útěchu a Já budu i nadále s nimi hovořit, neboť potřebuji jejich utrpení a modlitby. Jsou to mé vybrané duše a každá má svou úlohu v záchraně jiných duší.

Tato mise je poslední. Ukládám vám, abyste nyní, v současnosti, dbali mého Slova. Jenom mé Slovo, dávané vám skrze tato poselství, vás provede pronásledováním. S nimi vám přináším velké milosti. Nesmíte Mě nikdy urazit tím, že je znečistíte, když zpochybníte mé Slovo, když srovnáte má poselství se smyšlenkou, zplozenou falešnými proroky.

Nepotřebujete nikoho, aby vás vedl k mému velkému milosrdenství. Musíte se soustředit jenom na tato poselství a zůstat nyní věrní mému starému učení, neboť je vaší zachraňující milostí.

Váš Ježíš
 

 

Antikrist, ihned po svém ohlášení prohlásí, ze je zbožný křesťan

889 23. srpna 2013

Mé dítě,

jak jen křesťané budou trpět, až nemoc hříchu, v mnoha podobách, všude zachvátí svět.

Existuje organizovaný pokus, který je podnikán k úplnému zničení křesťanství, a nabývá mnoha forem. Poznáte to, až křesťanům bude odepřeno právo se veřejně přihlásit ke své věrnosti k Bohu, zatímco každé jiné víře, která nepochází od Boha, to bude dovoleno. Příslušníkům jiných věr bude dána velká podpora, až se budou dožadovat spravedlnosti ve jménu svých občanských práv. To způsobí, že se ještě více rozšíří hříchy, které jsou odporné mému Otci.

Lidé ve svých zemích budou přinuceni přijmout hřích, a mít námitky proti těmto zákonům se pro křesťany stane trestným činem. Na křesťany bude pohlíženo jako na nemilosrdné, pravicové a necitelné k lidským právům druhých. Všechny žádoucí charakterové rysy v duších, jak byly stanoveny mým Otcem, použijí jako zástěrku ve svém úsilí ospravedlnit takové zlo ve svých národech.

Až nemoc těla zachvátí společnost, zabije hodně lidí. Ale po čase velkého smutku a mnoha smrtelných případech se zbylí lidé stanou vůči této nemoci imunní. V mnoha národech vyvolá hřích nemoc těla, až soudy Pečetě budou vyhlášeny Spasitelem lidstva a vylity na zem anděly Pána. Mnozí budou zabiti v odčinění za zlo člověka. Tato očista bude pokračovat, dokud zde zbudou jenom ti, kteří jsou imunní k smrti pro svou lásku k Bohu.

Křesťané budou velmi trpět mnoha způsoby. Bude jim vzata jejich víra a na jejím místě uvidí ohavnost. Jejich bolest, která již začala, je stejná, jakou prožívá v tomto čase můj Syn. Potom budou muset být svědky překvapující podívané, jak Antikrist, ihned po svém vyhlášení prohlásí, že je zbožným křesťanem. Použije mnoho citátů z Bible ve svých projevech k světu. Unaveným křesťanům, kteří až do té chvíle trpěli, se náhle uleví. Konečně, budou si myslet, je zde muž, seslaný z nebe jako odpověď na jejich modlitby. Z jeho úst se budou řinout mnohá sladká a utěšující slova a bude se jevit jako seslaný Bohem do té míry, že se bude zdát, že napravuje bezpráví způsobené křesťanům. Bude se pečlivě starat o to, jak je vnímán křesťany a zejména římskými katolíky, neboť ti se stanou jeho hlavním cílem.

Všichni budou obdivovat Antikrista, jeho takzvané křesťanské skutky a gesta a jeho zdánlivá láska k Písmu svatému jej okamžitě udělá pro mnohé přijatelným. Přitáhne k sobě všechny národy a pustí se do organizování obřadů pro jiná náboženství a zejména pro pohanské organizace, aby tak mohli pracovat spolu a přinést světu mír. Bude mít úspěch ve sjednocování zemí, které byly až dosud nepřátelské. V zemích zničených válkou bude klid a jeho obrazy se objeví všude. Svého posledního velkého úspěchu dosáhne, až přivede všechny národy, které sjednotil, do sféry katolické církve a všech ostatních křesťanských vyznání. Toto sjednocení vytvoří nové jednotné světové náboženství. Od tohoto dne se na zemi rozpoutá peklo a vliv démonů bude na své nejvyšší úrovni od potopy světa. Lidé budou viděni, jak uctívají Boha v nové církvi jednotného světového řádu a budou se zdát zbožní v každém ohledu. Potom, mimo kostely, se budou otevřeně oddávat hříchu, neboť žádný hřích je nezahanbí. Pod hypnotickým vlivem falešné trojice – trojice vytvořené Satanem – budou prahnout po každém druhu hříchu jako po prostředku k udržení své nově nalezené chuti.

Tato nemorálnost bude zahrnovat hříchy těla, kde nahota bude přijatelná, jak lidé budou vtaženi do obscénních hříchů těla na veřejných místech. Vraždy budou běžné a páchané mnoha lidmi, včetně dětí.

Uctívání Satana a černé mše se budou konat v mnoha katolických kostelech. Na potrat bude pohlíženo jako na řešení problémů všeho druhu a budou dovoleny až do dne porodu.

Brzy se stane trestným činem projevit jakýkoliv druh věrnosti Ježíši Kristu. Budete-li viděni s pravým křížem, shledáte, že jste se dopustili přestupku, protože jste porušili zákon. Právo ve vašich zemích se stane dvojím právem – kde politika a náboženství budou úzce spojeny v novém světovém řádu.

Toto pronásledování přivede mnohé lidi, byť nevědomky, k uctívání šelmy a zamoření nákazou. Jejich nakažení bude tak silné, že zradí bratra, sestru, matku a otce úřadům, zůstanou-li věrní křesťanství. Vaší jedinou nadějí, děti, je modlitba, aby vám byla podporou v této době.

Vybízím vás naléhavě, abyste si uchovali všechny svaté předměty, růžence, posvěcené svíce, svěcenou vodu, výtisk Bible a svatý denní misál spolu s knihou modliteb modlitební kampaně. Musíte mít ve svých domovech Pečeť živého Boha a nosit ji s sebou, pokud je to možné. Můj medailon spásy obrátí ty, kteří jej nosí, a mým Synem jim bude projeveno milosrdenství. Žádám vás, děti, abyste nechali vyrobit medailon spásy nyní, a nechali udělat škapulíř Pečetě živého Boha.

Toto poselství je varováním z nebes před věcmi, které přijdou. Musíte naslouchat mně, Matce Spásy, protože vás musím vést k Pravdě, abyste vždy zůstali skutečně věrní mému Synu.

Jděte v pokoji, děti, a buďte klidné, protože tyto zkoušky budou díky Božímu milosrdenství krátké. Důvěřujte mi, vaší Matce, protože budu vždy s vámi během těchto zkoušek. Nikdy nebudete samy.

Vaše Matka. Matka Spásy


 

 

 

 

 

480-kazdy.jpg

 

 

On, tak pokorný,přijde ve velké slávě a nádheře a jeho milosrdenství zaplaví zemi.

Mnozí z vás uchopí jeho velké milosrdenství. Avšak jiní budou ignorovat jeho přítomnost a jeho velký dar, který přinese.

Modlete se, modlete se, modlete se za ty, kteří odmítnou přijmout existenci věčného života, neboť tito lidé potřebují vaši pomoc.

 

 

 

480-ochranuj.jpg