Jdi na obsah Jdi na menu
 


VAROVÁNÍ BOHA

 

VAROVÁNÍ BOHA

 

Toto varování je vám dáváno, abyste pochopili, že je pouze jeden Stvořitel. Jenom jediný, který stvořil lidstvo. Jenom jediný, který má moc přivést ke konci všechno, co na zemi existuje.

Bůh Nejvyšší. Stvořitel všeho viditelného a neviditelného

 

Má ruka spravedlnosti čeká na okamžik, kdy potrestá ty vlády, které konspirují (jsou spiknuti), aby uškodily mým dětem

4. ríjen 2012

Má nejdražší dcero,

přeji si, abys věděla, že až svět snad bude muset snášet velkou očistu, která nemusí být příjemná, moje milosrdenství bude veliké.

Já jsem oceán milosrdenství a zavedu velké změny, abych zajistil, že všechny mé děti budou zachráněny před katastrofou. Katastrofa, o které mluvím, zahrnuje práci uzavřené skupiny, zlých sil ve světě, která se pokouší ovládnout každý národ kvůli svému vlastnímu mrzkému zisku.

Tak mnoho duší odmítá milosrdenství mého milovaného Syna. Tak mnoho Jej neuznává. Stále uvalují bezohledná utrpení na ty, kterým vládnou a nepřipouští si, že jejich hříchy neujdou povšimnutí. Mohou bojovat proti moci mé ruky, ale ta na ně náhle dopadne a zničí je.

Časem poznají Boží moc, ale pro mnohé z nich bude příliš pozdě.

Každý můj čin, včetně velkých zázraků, uvidí vbrzku celé lidstvo. Udělám vše, co budu moci v mém velkém milosrdenství, které se vylije na celé lidstvo jako veliký oceán, aby je zachránilo. Nikdo nezůstane nedotčen mými dary.

Až se to stane, vyhledám ty lidi, kteří Mě odmítají, i když vědí, kdo Já jsem.

Potom ti světoví vůdci, kteří nezavedou mé Boží zákony a kteří budou pustošit zemi s velkou krutostí k mým dětem, budou sraženi k zemi. Potom jim nedovolím, aby unikli mé Boží spravedlnosti.

V tomto poselství jsou nabádáni, aby se nyní zastavili. Musí se modlit o vedení, jestliže cítí obtíže, nebo jsou pod tlakem nuceni v národech zavádět zákony, které jim způsobují nouzi.

Dávám jim nyní tento čas, aby zastavili své současné konání a prosili Mě, abych jim pomohl postavit se proti zlovolným režimům, které jsou plánovány proti jejich vlastním spoluobčanům.

Oni vědí, o čem mluvím.

Já jsem Stvořitel lidské rasy. Znám každé mé dítě. Vím, co ono vidí. Co cítí. Jak myslí. Také znám ty mezi nimi, kteří neústupně stáli za svými činy, které způsobují hrozné utrpení lidem po celém světě.

Moje ruka milosrdenství čeká, aby vás vzala zpět do bezpečí mého království.

Má ruka spravedlnosti čeká na okamžik, kdy potrestá ty vlády, které konspirují, aby uškodily mým dětem.

Nebude vám dovoleno způsobit toto utrpení.

Neboť jakmile zavedete zákony, vytvořené k ovládnutí těch, kterým sloužíte a které se Mi příčí, sešlu takový trest, že nikdo nebude ponechán na pochybách o jeho příčině.

Jste moje děti a jsem to Já, ke komu se musíte obrátit a prosit o ochranu. Bez mé ochrany budete vydáni na milost Satanovi.

Nezapomeňte – on, Satan, vás všechny nenávidí. A přesto, kvůli jeho mocným a vychytralým způsobům následujete jeho honbu za mocí jako otroci.

Vyberte si moc na této zemi, která vás může povznést a přinést vám uznání mimo cesty Pána a budete zavrženi.

Toto varování je vám dáváno, abyste pochopili, že je pouze jeden Stvořitel. Jenom jediný, který stvořil lidstvo. Jenom jediný, který má moc přivést ke konci všechno, co na zemi existuje.

Bůh Nejvyšší. Stvořitel všeho viditelného a neviditelného

 

16. říjen 2012

Nyní, když vám přináším dar mé konečné spásy, Mi musíte naslouchat.

Postarejte se, abyste vysvětlili těm, kteří dnes, stejně jako za dnů Noe, jsou v zajetí svých bezstarostných životů, jak neopatrné by bylo nevšímat si znamení. Právě v čase Noe byli v hrůze smeteni přívalem vln. Nedovolte, aby se to opět stalo.

Mým následovníkům byla dána vyčerpávající varování, ale nebylo to k ničemu. Problémem je, že ti, kteří Pravdu přijímají, se zaplétají s těmi, kteří ji nepřijímají, a to je ovlivňuje.

Musíte se držet stranou od těch, kteří jsou pohané a modlit se za ně. Jestliže se jim nebudete vyhýbat, budete svedeni lží a nečistými duchy.

Těm, kteří se stavějí proti Mně, bude odepřena má ochrana. Brzy shledají, že zkaženost v jejich životech je pozvolna přemůže. Pak Mě vypudí ze svých životů a stanou se otroky lží. Když zůstanete v jejich společnosti, tak i vy budete napadeni.

Potom se přistihnete, že se omlouváte, když budete mluvit o Pravdě, Slovu Božím. V této etapě budete jasně vidět rozdělení ve vašem světě. Dar, který jste dostali od Ducha Svatého, vám dá okamžitě poznat, v jakém jsou nebezpečí.

Kdyby jenom znali Pravdu, přiběhli by k vám. Neboť kvůli všem falešným bohům, které zbožňují, a kteří jsou vyrobeni z hmotných věcí stvořených Bohem, dělají stále tutéž typickou chybu. Zbožňují zázrak hmotných věcí, ale ignorují svého Stvořitele.

V nové éře míru budou mít mnohem více a v naprosté dokonalosti.

 

 

 

480-varovani.jpg

 

 

 

480-nyni.jpg

 

 

 

 

 

IZAIÁŠ

 

Domnívám se, že je zde namístě zdůraznit pravdivost, závažnost, nadčasovost i aktuálnost Božích poselství. Neméně důležité je konstatovat, že Bůh, ač je milující a trpělivý, vždy zařídil, aby rebelové, neposlušní či povstalci vůči němu či jeho vůli poznali, že se nevyplatí brát na lehkou váhu jeho požadavky, jeho varování.

K tomu se velice hodí prorok Izaiáš. Ten, který žil v osmém století před Kristem, před naším letopočtem.

Než si vybereme něco z jeho prorockých řečí, všímejme si pár slov o něm.

Izaiáš byl ženat (jeho manželka je označena jako prorokyně) a otcem několika synů. Celkem působil přes 40 let, nejméně až do roku 701 před Kristem.

Své povolání za proroka popisuje v šesté kapitole. Bůh mu zjevil svou svatost, jež nenávidí hřích a vyžaduje bezpodmínečné splnění svého zákona. Poněvadž národ izraelský i judský hřeší (důkazem jsou útisk, sociální a mravní úpadek, nevděčnost, nedůvěra v Boží moc, a spoléhání na velmoci; nedostatek pochopení, že to, co Bůh vyžaduje nejsou oběti ale spravedlnost), nemůže přijít nic jiného než soud.

Izaiáš zvěstoval vždy jasně Boží vůli do měnících se poměrů politických.

Židé a křesťané si ho váží, neboť v jeho knize nalézají nejvíce mesiášských zaslíbení.

Izaiáš měl též podobně jako jiní proroci své učedníky, kteří připomínali, popřípadě doplňovali jeho prorocký výroky.

Pozdní pověst vypravuje, že za krále Manassesa byl Izaiáš rozřezán pilou v dutém stromě.

 

Úryvky z Bible, z prorockých výroků Izaiáše

 

Iz 40, 6-8

Hlas toho, jenž praví: „Volej!“

I otázal se: „Co mám volat?“

Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův.

Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“

 

Iz 40, 9-11

Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náruči je nosí, březí ovečky šetrně vede.

 

Iz 40, 15-17

Hle pronárody jsou jako kapka ve vědru, jak prášek na vahách. Ale on pozvedá ostrovy jak smítko. Dříví Libanonu by na oheň nestačilo, jeho zvěř by nestačila pro zápalnou oběť. Všechny pronárody nejsou před ním ničím, jsou mu méně, nežli nic, než nicota.

Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte?

 

Iz 40, 21-24

Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi? Ten který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání. Ten hodnostáře za nic nemá a jako s nicotou nakládá se soudci země. Sotva byli zasazeni, sotva byli zasetí, sotva jejich odnož kořeny zapustila, zaduje na ně a oni schnou a vichr je odnáší jako slámu.

 

Iz 40, 25-26

Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven?“ praví Svatý.

K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno? Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; már obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna.

 

Iz 41, 4-5

Kdo to uskutečnil a vykonal? Ten, jenž od počátku povolává všechno pokolení. Hospodin jsem první, já budu též u posledních věcí. Spatří to ostrovy a uleknou se, končiny země se roztřesou, přiblíží se a přijdou.

 

Iz 41, 10-13

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem, odpůrci tvoji. Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá nicota, ti, kdo proti tobě válčí.

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc.

 

Iz 41, 21-24

Předložte svůj spor, praví Hospodin, předstupte se svými důkazy, praví Král Jákobův. Předstupte a oznamte nám, co se má přihodit. Oznamte, co bylo na počátku, vezmem si to k srdci. Chceme poznat budoucnost, oznamte nám, co má nastat. Oznamte, co bude následovat, ať poznáme, že vy jste bohové. Jen předveďte něco dobrého, či zlého, podíváme se a společně to uvidíme.

Hle, vy jste pouhé nic a vaše skutky nestojí za nic. Zvolit vás je ohavnost.

 

Iz 42, 1-9

Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům.

Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon.

Toto praví Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je, zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a duch těm, kdo po ní chodí:

Já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám je ohlašuji.

 

Iz 43, 11-13

Já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není. Já jsem oznamoval a zachraňoval, já jsem ohlašoval a nikdo cizí mezi vámi. Jste moji svědkové, je výrok Hospodinův, a já jsem Bůh!

Já jsem byl dřív, než první den a není, kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí, co já vykonám?

 

Iz 44, 6-8

Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Jen ať se ozve! Ať to oznámí, ať mi to předloží. Od chvíle, kdy jsem navěky ustavil svůj lid, kdo mu oznamuje, co přijde a co má nastat?

Nestrachujte se, nebuďte zmaten. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím.“

 

Iz 44, 24-25

Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, který tě vytvořil v životě matky: „Já jsem Hospodin, já konám všechno: sám nebesa roztahuji, překlenul jsem zemi. Kdo byl se mnou?“

Hospodin ruší znamení žvanilů a z věštců činí pomatence, obrací mudrce nazpět a jejich poznání mate.

 

Iz 45, 18-24

Toto praví Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil, ten, jenž ji upevnil na pilířích; nestvořil ji, aby byla pustá, vytvořil ji k obývání: „Já jsem Hospodin a jiného už není. Nemluvil jsem potají, v temném místě země, neřekl jsem potomstvu Jákubovu: Hledejte mě v pustotě. Já Hospodin, vyhlašuji spravedlnost, prohlašuji právo.

Shoromážděte se a přijďte, přibližte se spolu, vy, kdo jste vyvázli z pronárodů. Neuvědomují si, že se nosí s modlou vytesanou ze dřeva, že se modlí k Bohu, jenž nemůže spasit.

Sdělte to dál, přibližte se! Jen ať se poradí spolu.

Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to oznamoval předem? Cožpak ne já, Hospodin? Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne.

Obraťte se ke mne a dodejte spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne.

Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí.

Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřísáhne: Jenom v Hospodinu – řekne o mně – je spravedlnost a moc.

Přijdou k němu a budou se stydět všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem.

 

Iz 46, 9-13

Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků!

Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já.

Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo.

Pravím: Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním. Od východu povolávám dravce, ze vzdálené země muže své volby. Jak jsem slíbil, tak to uskutečním, jak jsem si předsevzal, tak to splním.

Naslouchejte mi vy zarputilci, vzdálení od spravedlností: Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko už není, nebude už prodlévat má spása.

 

Iz 48, 17-19

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji k tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš. Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny, tvého potomstva by bylo jako písku a těch, kteří vzejdou z tvého lůna, jako jeho zrnek; nebylo by vyťato a zahlazeno přede mnou jeho jméno.

 

Iz 53, 4-9

Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.

Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soudy. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu.

Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.

 

 

 

480-kazdy.jpg

 

 

 

480-vezte.jpg

xx