Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁLEŽITOSTI NAŠICH DNŮ

 

 

 

ZÁLEŽITOSTI NAŠICH DNŮ

<1/S44>

POSELSTVÍ SVATÉ A BOŽSKÉ LÁSKY, KTERÉ NEBE PŘEDALO AMERICKÉ VIZIONÁŘCE MAUREEN SWEENEY-KYLE

_1_ M110_ 7. července 2021 - Bůh Otec říká: Mou největší radostí je naplnit ustarané srdce pokojem. Pokud se srdce zbaví všech starostí, mohu ho snadno naplnit svým Nebeským pokojem. Duše ke Mně příliš často přicházejí se svými prosbami a zaměřují se pouze na své potíže a své potřeby a nevěnují pozornost Mé Všemocnosti nebo se neodevzdávají Mé Vůli. Takové srdce není připraveno milovat Mou vůli ani si vážit Mých řešení v jejich obtížích.

_2_ Když se modlíš, nesoustřeďuj se na své potřeby natolik, aby ses nemohl soustředit na Moji Boží vůli pro tebe. Naučte se milovat mou vůli, protože ta vždy vede k tomu, co je nejlepší pro vaši spásu. Jako váš Nebeský Otec si přeji jen vaši záchranu. Nikdy neopustím duši, která mě potřebuje. Odpovídám na tvou lásku ke Mně nevýslovnými milostmi. Pokud Mě milujete, nebudete naplněni strachem, ale důvěrou.

_3_ M116_ 13. července 2021 - Problémem dnešní doby je, obecně řečeno, mnozí se nesnaží zaměřit na Nebe. Mnoho lidí žije neopatrným životem, v domnění, že mi nikdy za nic nebudou odpovídat. O posmrtném životě se téměř neuvažuje. Mnozí nevěří ani v nebe, peklo nebo očistec. Nedůvěra nemění realitu. Tato poselství ti jsou předávány, aby tě vedly po cestě spásy - aby tě vedly do nebe vyhýbáním se hříchu. Jednou jsem poslal svého Syna na Zem aby toho dosáhl. V těchto dnech přicházím promluvit ke všem lidem - všem národům, abych své děti přitáhl dveřmi Pravdy a spravedlnosti. Je nutno poslouchat! Poslouchejte moje přikázání.

_4_ M117_ 14. července 2021 - Každá duše, která je přeměněna mocí těchto Zpráv odkládá dobu mé nevyhnutelné návštěvy v hněvu na zem. Proto je pro mě důležitá každá jediná duše. Každý, kdo žije podstatou těchto poselství, je Mým současným apoštolem a je povolán evangelizovat srdce. Nikdy si nemyslete, že pro mě jedna duše není důležitá. Miluji každou duši, jako by byla jediná. Apoštolové se nenechali odradit žádným nevěřícím. Jejich neustálá modlitba dodávala jim odvahu - odvahu pokračovat dál tváří v tvář všem nebezpečím a nemožným okolnostem. Toto jsou poslední časy, ve kterých musí být pravda potvrzena a pečlivě definována.

_5_ M118_ 15. července 2021 - Děti, vaším pasem do věčného života je přísná poslušnost vůči všem nuancím všech deseti Mých přikázání. Nedívejte se na tato přikázání pouze jako na to, co nyní uděláte. Považujte je za návod, co byste měli dělat v myšlenkách, slovech a činech. Udržujte proto svou řeč čistou, aniž byste pomlouvali, nemluvte tak, abyste tím znevažovali Mé jméno. Nikomu neubližujte fyzicky, myšlenkami, slovy ani činy. Chraňte svá srdce před veškerou závistí - ať už jde o zboží nebo manželku jiného. Taková závist vede ke krádeži nebo dokonce k vraždě. Poslouchej svého anděla strážného a dovol mu, aby tě inspiroval ke svatosti. Pokud budete všechny tyto věci dělat ze Svaté lásky, budete se těšit z věčného života a vždy žít v Pravdě.

_6_ M119_ 16. července 2021 - Váš „duchovní dům“ nemůže být postaven na písčitém základě pocitu viny za minulé hříchy. Věřte v mé milosrdenství. Důvěřuj v mé milosrdenství. Pouze tehdy budete moci přistoupit k hlubší ctnosti. Soustřeďte se na vše, co jsem pro vás poskytl - jak tělesně, tak duchovně. Dostat se blíže k Mému Synu znamená meditovat o Jeho utrpení a smrti. Modlete se za církev na zemi, která je zapojena do bažiny kontroverzí. Stíny nemravnosti skrývají sílu milosti, kterou Můj Syn nabízí skrze svátosti církve. Budujte svou duchovní domácnost tím, že budete koncovat se svými hříšnými zvyky. Každý „duchovní dům“ musí být postaven na Svaté lásce - „skále“, která podporuje poslušnost k mým přikázáním. Taková „domácnost“ nemůže být snadnou kořistí zla. Největším kamenem úrazu svatosti pro mnohé je neodpuštění. Modlete se, abyste napodobovali Moje milosrdenství vůči všem a dokonce i sobě samému. Tímto způsobem upevníte ‚kameny' v základech svého‚ „domu svatosti“. Takový závazek přinese mír vašemu vlastnímu srdci i srdcím lidí kolem vás.

<2/S44>

VÝZVA POSVĚCUJÍÍ MARIE K BOŽÍMU LIDU

NÁSTROJ POSELSTVÍ - ENOCH   •15. ČERVENCE 2021.

_1_ Maličké děti mého Srdce, Mír mého Pána, nechť je s vámi se všemi a moje Láska a mateřská ochrana vás budou vždy doprovázet. Moji maličcí, já, vaše Matka, ve společenství vašich andělů strážných, archandělů, andělů nebes a požehnaných duší, jsme již ve vašem světě, abychom vám pomohli ve velké duchovní bitvě, která má brzy začít. Moji malí budou svědky mnoha projevů nebe, zvláště když se modlíte, postíte a budete činit pokání.

_2_ Věřte tedy, mé děti, že nejste sami. Můj Otec mi dal tu milost, abych vás doprovázel společně s anděly a požehnanými dušemi, abyste se při svém průchodu pouští očišťování cítili bezpečně a klidně. Volejte mě, mé děti, když se budete cítit napadeni a znepokojeni ve své mysli. Tehdy řekněte: „Ó, posvěcující Marie, žehnej mi a posvět mě a osvoboď mou bytost od všech útoků od nepřítele mé duše.

_3_ Maličké věrné děti, žádám vás, abyste se co nejdříve zasvětili nebo obnovili své zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci, abyste byli duchovně dobře posíleni, a abyste tak mohli odolat blížícím se duchovním bitvám. Zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci je ochranný štít, který vám nedovolí dotknout se mým protivníkem. Démoni uprchnou, když moje malé dítě zasvěcené mému Srdci, se otočí proti nim, protože síla zasvěcení je pro démony hrůzou.

_4_ Moji zasvěcení lidé jsou součástí mé mariánské armády. Jsou to duchovní štíty, které ochrání vaše rodiny ve dnech velké duchovní bitvy. Žádné z mých malých dětí, které jsou zasvěceny mému Neposkvrněnému Srdci, se je ďábel nebude moci dotknout nebo jim ublížit; protože oni a jejich rodiny jsou mým majetkem. Modlitba mých zasvěcených osob, zejména recitace svatého růžence, je pro démony pohromou a utrpením. Žádná duše zasvěcená mému Neposkvrněnému Srdci nebude ztracena.

_5_ Já, vaše Matka, se starám a chráním všechny své malé děti oddané mému svatému růženci, a které jsou zasvěcené mému Neposkvrněnému Srdci. Jejich srdce jsou důvěrněji spojená s mým. Nosím je vyryté v mém srdci.
Ještě jednou vám říkám, moji maličcí, zasvětte se nebo obnovte svá zasvěcení mému Neposkvrněnému srdci, abyste se mohli připojit k mé velké mariánské armádě a společně se společenstvím andělů a blahoslavených duší, abychom porazili toho zlého a jeho následovníky, kteří škodí na zemi.

_6_ Mé děti, také vás žádám, abyste obnovily mou modlitbu „Anděl Páně“ v 6:00, 12:00, 18:00 a pokud se za úsvitu probudíte, abyste se modlili růženec milosrdenství mého Syna. Modlit se modlitbu „Anděl Páně“ je mocná duchovní zbraň, která zahání toho zlého a jeho démony. Kdybyste věděli o milostech, které dostáváte s modlitbu „Anděl Páně“, brali byste to v úvahu ve všech svých modlitbách.

_7_ Začněte tedy moje děti modlit se modlitbu „Anděl Páně“, aby pokoj a ochrana vaší Matky byly vždy s vámi.
Zůstávejte v pokoji svého Pána, mé milované děti. Vaše matka, Marie posvěcující. Dejte to dál ostatním dětem, aby poznaly poselství spásy pro celé lidstvo.

_____________________________________

Formou redakční přílohy bych tímto chtěl pomoci těm, kteří chtějí mít texty zmíněných modliteb po ruce.

ANDĚL PÁNĚ:

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha svatého.
Zdrávas, Maria...
Maria řekla: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas, Maria...
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria...
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna; Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána.   Amen.

ÚKON ZASVĚCENÍ SE NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

Panno Maria, má milovaná Matko,
zasvěcuji se dnes zcela zvláštním způsobem tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám.
Odevzdávám ti svůj život, své srdce, duši i tělo.
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu a uchraň mě ode všech nebezpečí.
Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, a pomoz mi zbavit se pýchy, egoismu a každé sebestřednosti.
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede ke Kristu.
Vypros mi srdce čisté, aby umělo milovat, srdce silné, aby dokázalo snést každou těžkost a smutek, srdce šlechetné, aby se umělo darovat a mít soucit, srdce velkodušné, aby umělo děkovat, chválit a odpouštět, srdce horlivé, zapálené touhou šířit Krista, srdce raněné láskou ke Kristu a plné jeho ohně.
Vypros mi milost, abych ve spojení s tebou žil(a) v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli.
Amen

RŮŽENEC MILOSRDENSTVÍ

"Lidstvo nenajde pokoj, dokud se navrátí k pramení mého milosrdenství. Milost z mého milosrdenství se nabírá z jediné nádoby, a tou je důvěra. Čím víc duše důvěřuje, tím víc dostane. Dřív než se ukážu jako spravedlivý soudce, přijdu jako král milsrdenství."
Růženec milosrdenství: 14.9.1935 zaslechla sestra Faustyna tato slova: "Modlí se růženec milosrdenství, který jsem tě naučil. Každý, kdo se ho bude modlit, zakusi moje milosrdenství už zde na zemi a zvlašt' v hodině smrti."

Růženec Božího milosrdenství se modlí na obyčejném růženci.
NA ZAČÁTKU: Otče náš... Zdrávas Maria... Věřím v Boha...
NA VELKÝCH ZRNKÁCH (MÍSTO MODLITBY OTČE NÁŠ): "Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa."
NA MALÝCH ZRNKÁCH (MÍSTO MODLITBY ZDRÁVAS MARIA): "Pro Jeho bolestné utrpení bud' milosrdný k nám i k celému světu."
NA ZAKONČENÍ TŘIKRÁT: "Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem."
STŘELNÁ MODLITBA: "Ó Krvi a Vodo, která jsi vytryskla z Ježíšova Srdce jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřuji Ti."

<3/S44>

VÝBĚR POSELSTVÍ – Glynda a Luz de Maria

Poselství Ježíše ze dne 14. července 2021. - Nástroj: Glynda Linkous (USA)
_1_ 213K_ Mé děti shledávají, že je stále těžší odpouštět, stále těžší milovat, stále těžší odolávat pokušení. Napětí vzrůstá, protože nejistota je všude kolem vás a přichází ve větší míře.
Mé děti, otevřete oči. Můj nepřítel zvýšil své útoky proti vám a prudce proti těm, kdo pracují na díle království. Autorita mého Jména přemůže každý útok, který proti vám pošle, jen když ji budete používat.
Útoky budou stále intenzivnější, jak bude plynout čas a on bude zvyšovat svůj vliv na zemi a ve vedení prostřednictvím vašich vlád. Vše, co bylo předpověděno tak dávno v Jeruzalému, se nyní musí stát skutečností.

Poselství Ježíše ze dne 15. července 2021. - Nástroj: Glynda Linkous (USA),
_2_ Mé děti, cožpak nevíte, že musíte odpouštět ostatním, jako Já jsem odpustil vám, abyste byly tam, kde jsem Já? Nepamatujete na přikázání, které jsem vám dal, abyste milovaly druhé? Když Mi to dovolíte, způsobím, že skrze vás bude proudit Má láska k druhým, kterých se chci dotknout.
Už dlouho víte, že cena za hřích je vysoká. V této době je jeho cena ještě vyšší a následky přicházejí mnohem rychleji. Mé děti, uchovejte si čistotu. Chraňte se před hříchem. Modlete se ke Mně, křičte ke Mně, pokud potřebujete sílu, neboť Já jistě budu vaší silou, pokud Mi tyto hříchy odevzdáte.
Váš čas na zemi je téměř u konce. Dokončete díla, která jsem vám dal. Zachovejte si víru ve Mne bez ohledu na to, co vidíte nebo co se děje.
Buďte silné, mé děti, brzy tu budete se Mnou a všechny vaše odměny čekají na vás.
Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 13. července 2021. - Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
_3_ 215K_ Milované Boží děti: Ve jménu Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky vám nabízím tuto chvíli milosrdenství…
Novoty, které jsou v rozporu s Božím Zákonem, stahují lidská stvoření do propasti.
Někteří z těch, kteří byli vybráni pro službu našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, se nemodlí a věnují se společenskému styku. To, ve spojení se zlými myšlenkami, je vede k tomu, že se oddávají špatnému chování, v němž si ďábel libuje.
_4_ Mládež v naprosté neposlušnosti upadla do totální nízkosti, kde hodnoty byly pohřbeny, aby o nich už nikdy nikdo neslyšel. Víra v Boha je stará, falešná a skandální, což k mladým lidem přitáhne nemoc a dotkne se jich zvláštním způsobem, aby se napravili. Přesto se někteří raději zatratí, než aby uznali, že žijí ve zlu. Hudba mladých lidí je scestná, jejich slova urážejí našeho Krále a Pána Ježíše Krista a naši Královnu a Matku.
_5_ Milovaný lide našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Ďábelský plán elity těží z mentality lidstva. Prostřednictvím technologií jim prodala "zábavu" potřebnou pro nevěru. V domácnostech psychicky vytvořila dětství závislé na vítězných hrdinech bez úcty k lidství.
Bez svatého strachu z Boha přináší nenávist k věrným představitelům našeho Pána a Krále Ježíše Krista. Probíhá pronásledování některých biskupů a kněží ve Vatikánu, a to způsobuje, že církev Našeho Pána a Krále Ježíše Krista prochází krví mučedníků.
Nebojte se, sláva je vyhrazena věrným Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce.
_6_ Neste Boží Slovo ve spěchu, bez odpočinku a strachu; dejte ze sebe všechno, aby Boží Slovo mohli slyšet vaši bratři. TOHLE JE TA CHVÍLE!
Země se bude silně třást v jednom i na dalších místech.
Lidstvo se sjednotí ve strachu a bude hledět vzhůru… Z vesmíru pochází příčina strachu.
Boží lidé: Modlete se srdcem.
Je třeba, abyste duchovně rostli uprostřed takové pustoty. Nejste sami, pokračujte v modlitbách za spásu duší.
V této době ten, kdo je světlem a dává světlo svým bratřím, tím více světla přijímá od Božího Ducha.
Kdo je tmou, tím více přijímá tmy. Nemoc pokračuje.
_7_ Boží lidé, neochabujte. Posiluje vás Nejsvětější Trojice, naše Královna a Matka a mé nebeské legie, které slouží Božímu lidu. Milosrdenství! Je čas milosrdenství.
_8_ Buďte ostražití! Připravte se co nejlépe, a podělte se o to se svými bratry, kteří nic nemají, aby se mohli připravit sami. Buďte opatrní, lidstvo se začne bát a jídlo zmizí.
Buďte obezřetní, rozdělte se s těmi, kdo nemají, aby se i oni mohli postupně postarat o své potřeby. Nečekejte na chaos, ale předběhněte jej.
Nebojte se, kdo žije ve víře, ve víře zůstane a ve víře přežije.
Nebojte se, nejste sami. Svatý archanděl Michael

Poselství Ježíše ze dne 16. července 2021. - Nástroj: Glynda Linkous (USA)
_9_ Mnoho mých dětí se bojí toho, co přijde, a je pravda, že to bude strašné. Mnohé z mých dětí se bojí jít samy skrze to, co přichází.
Mé děti, máte mnoho bratří a sester, kteří tím také budou procházet. Nebudete samy. Mé děti se v této době sjednotí a budou si navzájem pomáhat.
Mnoho z mých dětí se cítí osamělé ve své situaci i nyní, kdy se svět každou hodinou stává temnější. Vy ale nejste samy.
Nikdy vás neopustím ani se vás nevzdám, i když se cítíte osamělé, i když je vše ztraceno, Já jsem tu. Když vás vydají před koncily, budu tam. Když ztratíte někoho, kdo je vám drahý, jsem tam. Když vás odvedou do vězení, už budu tam. -- Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 17. července 2021. - Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
_11_ Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přicházím se svou Láskou, abych vás znovu vyzvala, abyste byli bdělé vůči času, který prožíváte.
Chcete zachránit svou duši? Žít v našich Nejsvětějších Srdcích?
Jak chcete vést své bratry, když jste duchovně slepé?
Musíte žít evangelium bez překroucení, bez změn vhodných současnému modernismu, který vás vede k času temnoty, odpadlictví, hříchu a zejména proti daru života.
_12_ Trápí vás potíže, které vám přicházejí do cesty. To, děti moje, se děje, když syn nepravosti rozkazuje na Zemi, zvětšuje nepravost šířením hříchu, odpadlictvím, a tím přitahuje krvavé, bolestné, strastiplné chvíle pronásledování, které zažije církev mého Syna.
_13_ Tyto chvíle jsou vážné a v mžiku se změní z nepozorovaných na velmi vážné pro církev mého Syna.
Stále nechápete, že pokud nebudete žít ve vnitřním tichu, sejdete na jiné cesty a bude pro vás obtížné vstoupit do důvěrného vztahu s mým Synem.
_14_Dětičky, toto je poslední Satanova šance, jak vás přimět k pádu, buďte bdělé, abyste neupadly do pokušení [Mt 26, 41], neboť už nejsou dlouhé roky, kdybyste musely čekat na naplnění toho, co někteří nedokážou zahlédnout.
Modlete se, nezapomínejte, že probíhá tichá válka.
Žehnám vám svým pláštěm, žehnám vám svým Nejsvětějším Srdcem, žehnám vám našimi Nejsvětějšími Srdci.
Matka Maria

18. července 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 13. února 2018. - Nástroj: Glynda Linkous (USA)
_15_ Moji lidé, postarejte se, abyste nelpěli na svých hříších. Já jsem velmi dobrotivý a milosrdný, abych vám odpustil, a vše, co žádám, je, abyste prosili o odpuštění, když víte, že jste zhřešili, a mít pokorné srdce, aby bylo očištěno od vašeho hříchu.
_16_ Já vás očistím, a když se soustředíte na Mne, ukážu vám lepší cestu než hříchy vaší minulosti. Obraťte se ke Mně a nechejte Mě vás umýt v mém Slovu a znovu vás obnovit, neboť jsem milosrdný a nesmírně trpělivý a není mou vůlí, aby někdo zahynul. Jsem vždy ochotný vám pomoci.
Milujte Mě, služte Mi a učiňte Mne středem svého života a všechno bude dobré. Vy, kteří tak učiníte, se nemáte čeho bát, protože půjdete domů si vzít velkou odměnu a nebudete mít podíl na odměně zkažených.     Ježíš

Poselství Ježíše ze dne 19. června 2021. - Nástroj: Glynda Linkous (USA)
_17_ 220K_ Mé děti, začal jsem oddělovat ovce od kozlů, ačkoli jste ještě na zemi. Kreslím hranice a činím je stále jasnější, aby všichni viděli, kdo je můj a kdo je pro Mne, a kdo není.
Nárůst světla a temnoty pokračuje. Mé světlo září skrze vás stále jasněji, i když se zlovolní stávají stále zlovolnější, aby to všichni viděli z hodiny na hodinu.
V nadcházejícím čase tato oddělení způsobí, že vás mnozí budou pronásledovat, protože si uvědomí, že vy jste zaopatřeni a chráněni, a oni ne. Nebojte se toho, protože Já jsem vedle vás na každém kroku této cesty a vy mi přinášíte velkou čest a velkou radost, když se odmítáte bát taktiky nepřítele.  Ježíš

<4/S44>

POSELSTVÍ BRATRA PIA PIETRELCINY BOŽÍM DĚTEM

21. července 2021

ZPRÁVA DANÁ ENOCHOVI

_1_ Mír a a všechno dobré vám přeji, moji bratři v Kristu Ježíši. Znovu s vámi komunikuji lidé Páně a přináším vám mír dobrého Boha.

Bratři v Kristu, proste mou pokornou přímluvu, když se budete cítit napadeni nepřítelem vaší duše. Totiž milostí a milosrdenstvím Božím se duchovně nacházím v tomto světě uprostřed vás. Pojďte ke mně, bratři moji, když vám bude špatně na těle i na duši. Moji pokornou přímluvu uslyší dobrý Pán, který nikdy nezanedbává prosby, které mu jménem všech svých oddaných předkládám.

_2_ Když se cítíš nemocný na těle i na duši, řekni: Věčný Otče, na přímluvu svého milovaného služebníka Bratra Pia de Pietrelciny Tě pokorně žádám, abys mi poskytl milost, abych se osvobodil od každého ducha temnoty, který narušuje mou duši a můj mír, též od každého ducha nemoci, který postihuje mé tělo, zejména od této nemoci: ............................ Ó, otče milosrdenství, žádám o to díky zásluhám svatých stigmat Tvého Syna, které Tvůj služebník Fray Pio de Pietrelcina nosil na sobě ve svém svatém životě. Ať je všechno pro Tvoji slávu. Amen

Modlete se: Vyznání víry, Otče náš, Zdravas, Sláva.

_3_ Tato modlitba, kterou vám dávám, moji milovaní bratři, bude velkou duchovní pomocí v této době soužení, kterou již žijete. Dělejte to s vírou a s Boží milostí, když vám je špatně na těle nebo na duši. Ujišťuji vás, že nebudete zklamáni.

_4_ Bratři v Kristu, všechny požehnané duše, které vás doprovázejí při vašem průchodu pouští očišťování, dostali jsme milost uzdravovat, osvobozovat a konat zázraky v Božím lidu, pokud nám to vaše svobodná vůle dovolí. Nebojte se, jsme tu, abychom vám sloužili a chránili vás. Je nám ctí, že to smíme dělat.

_5_ Jsem jednou z mnoha požehnaných duší, které budou s vámi. Vzývejte mě vždy, abych vám dělal společnost, zvláště když se modlíte posvátný růženec. Pamatujte, že když jsem byl na tomto světě, nepustil jsem svůj růženec z ruky. Vždy jsem prosil o spásu hříšníků, o kněžská povolání, o šíření růžence, o mír, o církev, o nemocné a o obrácení celého světa. Byl jsem propagátorem modlitebních společenství a šířil modlitbu svatého růžence po celém světě. Proto vás žádám, bratři moji, abyste se na mne obrátili, aby se díky mé pokorné přímluvě mohlo mnoho duší stát oddanými pro modlitbu svatého růžence.

_6_ Nezapomeňte, že modlitba svatého růžence je nejmocnější duchovní zbraní, kterou vám nebe dalo, abyste porazili toho zlého a jeho zástupy zla. Noste růženec sebou a mějte ho v ruce, když se modlíte jednotlivá očka. Nepouštějte ho, protože je to mocné brnění, se kterým budete mít ochranu a přímluvu Panny Marie a mé pokorné přímluvy, pokud se obrátíte na mne.
Zůstávám vaším bratrem v míru dobrého Boha. V Kristu, váš Bratr Pio de Pietrelcina. Dávejte tyto zprávy o spasení ve známost celému lidstvu, moji milovaní bratři.

<5/s44>

LEARY POSELSTVÍ 14. ČERVENEC AŽ 20 ČERVENEC

_1_ Ježíš řekl: Lidi moji, víte, že jsem mocnější než démoni. Když je člověk posedlý démony, démoni si nárokují vlastnictví nad touto duší a nevzdávají se snadno. Když se odvoláváte na Mé jméno nad démony a požehnáte danému člověku svatými oleji, spálí to démony a oni mohou křičet, že mají bolesti. Když to trvá mnoho sezení exorcismu, máte co do činění se silným démonem nebo více démony. Kněz exorcistů musí být pevně zakořeněn ve své víře se silným spojením se svou diecézí pro svou autoritu nad démony.

_2_ Démoni se snaží skrývat a být zticha, ale svěcená voda a oleje na exorcismus démony spalují. Takto můžete zjistit, že jsou stále přítomni. Úplné odstranění démonů může trvat mnoho sezení. Díky vašim modlitbám a vaší vytrvalosti mohou být démoni vyhnáni s mojí pomocí. Stejně jako musíte věřit, že někoho mohu uzdravit, tak i při exorcismu musí věřit také kněz nebo lidé, že mohou vyhánět démony v Mém jménu. Když démony nasměrujete k úpatí mého kříže, řekněte jim, aby se už nikdy nevrátili.

_3_ V životě možná neuvidíte velké zázraky, ale budu s věrnými lidmi abych je chránil a budu se starat o jejich potřeby. Jsem stále Bohem vesmíru, který jsem stvořil, a můžete ve mě věřit, že odpovím na vaše modlitby Mým způsobem a v Mém čase.

_4_ 15. července 2021 Ježíš řekl: Moji lidé, v průběhu dějin jste viděli různé národy využívané k otroctví. Izraelité byli otroky Egypťanů. Afričané byli otroky na jižních amerických plantážích. Otrocká práce se používá také v Číně a Rusku. Mojžíš byl ustanoven Bohem Otcem, aby pomohl osvobodit Izraelity od faraóna. Faraon nechtěl osvobodit své otroky, dokud k tomu nebyl přinucen deseti ranami, které byly vyslány na Egypťany. To, co nakonec zlomilo jeho odhodlání, byla ztráta prvorozených mužů v jejich rodinách. Byl jsem také prvorozeným mužem, který byl veden jako Beránek, aby byl zabit, aby lidstvo mohlo být osvobozeno z otroctví svých hříchů. Někteří lidé jsou otroky svých obvyklých hříchů, a tak jsem dal každému šanci osvobodit se od svých zvyků, pokud by se chtěli obrátit jen ke Mně a následovat Mé zákony z lásky ke Mně.

_5_ Ježíš řekl: Moji lidé, můžete vidět, jak se Biden a lidé z Jednoho světového řádu snaží zajistit, aby byly snímky vakcín Covid povinné pro zdravotníky a armádu. Vakcína proti Covid je jed a očkovaní lidé umírají více než lidé, kteří umírají na samotný virus Covid. Tyto úřady skrývají špatné reakce a úmrtí na vakcíny. Přidávají také další příčiny úmrtí na úmrtí na virus Covid.

_6_ Ježíš řekl: Moji lidé, tyto vakcíny Covid vyrábějí špičkový protein, což způsobuje neustálý zánět v očkovaných lidech. Během několika let budou tito očkovaní lidé umírat, protože injekční dávky zničí váš imunitní systém. Další virus zabije mnoho očkovaných lidí. Slyšeli jste, jak další vizionáři dostávají stejnou zprávu o mnoha mrtvých tělech na zemi.

_7_ Ježíš řekl: Můj synu, víš, jak lidé z Jednoho světového řádu sledují tvůj facebook, vaše e-maily a vaše telefonní hovory, aby zaznamenali lidi, kteří jsou proti jejich plánům a agendě. Jak se kontrola nad vaší svobodou projevu zhoršuje, tito zlí vyčlení konzervativce a věřící lidi k pronásledování. Potom vás kvůli vašim názorům uvězní nebo se vás pokusí zabít. Brzy přijdeš do Mého útočiště, než se tě pokusí zabít. Důvěřuj mi, že v té době ochráním své věrné.

_8_ Ježíš řekl: Můj synu, zjišťuješ pomocí své nové čtečky EMF (elektromagnetického pole), jaké zdroje EMF by tě mohly ovlivnit. Váš wi-fi router a solární invertory vydávaly nejvíce záření ve vašem domě. Použili jste svůj měřič venku všemi směry a ze svých mobilních věží jste neviděli žádné silné signály. Router můžete v noci vypnout. Koupili jste si kostku Blushield, která pokrývá 5G záření. Toto zařízení vysílá dobrou vlnu signálu, který přehluší špatný EMF. Budu chránit vaše těla před jakýmkoli 5G zářením.

Ježíš řekl: Můj synu, varoval jsem tě, že lidé Jednoho světového řádu mají v plánu pokusit se zastavit elektřinu a také plánují další velké vypnutí, když rozšíří další smrtící virus.

_9_ 16. července 2021 Ježíš řekl: Můj lide, slovo „Pesach“vzniklo, když museli židé natřít beránkovu krev na zárubně dveří a na překlady. Bylo to tak, že anděl smrti přešel přes jejich domovy a způsobil, že prvorození z Egypťanů zemřeli. Právě tato poslední rána osvobodila Izraelity, aby šli do Zaslíbené země. Poslední večeří byl židovský Pesach, když jsem připravoval první mši a posvěcený chléb a víno jsem proměnil v mé tělo a v mou krev. Byl jsem neposkvrněný Beránek, který prolil svou krev na kříži, který vás osvobodil od vašich hříchů. Je to vaše denní mše, která vám umožňuje podílet se na Mé skutečné přítomnosti proměněním svěceného chleba a vína. Buďte vděční za Můj dar mše, protože pokaždé, když Mě přijmete ve svatém přijímání, máte chuť na nebe. Mše je natolik součástí vašeho duchovního života, že musíte dodržovat Mé třetí přikázání, neboli přijít na nedělní mši.

_10_ 16. července 2021 Ježíš řekl: Ježíš řekl: Můj synu, dobře si pamatuješ pekelné vize, které jsem ti ukázal, když jsi viděl těla duší vypadat jako černé rozžhavené uhlíky trpící v plamenech, ale oheň je nespálil. Démoni neustále mučili duše. Nebyla tam žádná láska, ale jen nenávist, a tyto duše po svém věčném soudu vržené do pekla už mě nikdy neuvidí. Moji věrní lidé, je potřeba se modlit za duše na zemi, zvláště za všechny členy vaší rodiny, nad jejich dušemi se pak slituji. Modlete se také za duše v očistci, aby mohly být vypuštěny do nebe. Miluji vás všechny a každá duše toužící po nebi musí hledat Mé odpuštění za hříchy svoje a každé duše a ukázat mi vaši lásku a lásku k vašim bližním. Odpustím všechny hříchy, pokud budeš hledat Mé odpuštění a Mou milost.

_11_ Ježíš řekl: Můj lide, démoni každý den hodují na duších s malou vírou ve Mne. Každý člověk je denně pokoušen pokušeními od démonů, takže je třeba udržovat svoji duchovní stráž před těmito útoky. Slabými dušemi mohou být ti, kteří mají špatné návyky s drogami, alkoholem nebo sexem. Mnoho z těchto hříšných zvyků je spojeno s démony. I duchovně dobří lidé musí bojovat s každodenními útoky démonů, totiž démoni jsou vždy aktivní. Vaše nejlepší obrana před démony je váš každodenní modlitební život, častá zpověď a každodenní mše s hodným svatým přijímáním.

_12_ Buďte opatrní v době nečinnosti. Tehdy byste mohli číst Bibli nebo nějaké duchovní knihy. Začněte svůj den ranním zasvěcením a zasvěťte Mně všechny své denní akce. Modlitbou a půstem můžete udržovat svou duši čistou. Můžete se také modlit za slabé a vlažné duše, abyste je ochránili před útoky démonů. Když si ve mě zachováš silnou víru, můžeš mě volat, kdykoli ucítíš útok zlého, a já pošlu své anděly, aby tě bránili. Nechcete, abyste se vy nebo jiné duše ztratily v pekle, v tom případě mě udržujte blízko při všech svých každodenních činnostech. Nemějte strach z pekla, když budete udržovat svou duši čistou a daleko od případů hříchu. Nechci ztratit ani jednu duši do pekla, ale musí se respektovat svobodná rozhodnutí, co se tyče vlastních úmyslů. Při vašich činech sleduji úmysly srdce.

_13_ Musíte se ke Mně ve svých tichých chvílích přiblížit, abyste obnovili svůj modlitební život, a načerpali sílu k odvrácení pokušení démonů. Chci, aby Moji věřící vyšli mezi lidi a sdíleli svou víru s ostatními, a dokonce evangelizovali duše, aby obrátily svůj život ke Mně. Čím větším úsilím se budete modlit a obracet duše, tím vyšší úroveň nebe vám bude dána jako odměna. Usilujte o vyšší úrovně nebe svými modlitbami a klaněním se mé Nejsvětější svátosti. Čím více ve svých činech milujete Mě a své bližní, tím vyšší úroveň nebe vám bude dána.

_14_ Ježíš řekl: Moji lidé, absolutně odmítněte brát jakékoli vakcíny proti Covidům, protože vás za pár let zabijí. Čím více injekcí a posilovačů lidé berou, tím rychleji zemřou. 98% lidí nezemřelo na virus Covid, takže není důvod pořizovat tyto smrtící dávky Covid. Na očkovací látky proti Covidu umírá více lidí než na virus Covid. Varianty Covid se příliš neliší od původního viru Covid a jsou méně smrtící. Lidé vidí, jak se magnety drží na pažích, protože ty zlé přidávají nanočástice oxidu železitého, aby rychleji rozdělily špičkový protein do všech částí vašeho těla.

_15_ Zlí s těmito vakcínami se záměrně snaží snížit populaci a tyto jedovaté vakcinace jsou nevratné. Před vydáním dalšího smrtícího viru přinesu Moje varování. Dám každému poslední šanci zachránit svou duši.

_16_ 20. července 2021: Ježíš řekl: Můj lide, někdy lidem ukáži malé zázraky, aby ve mě více věřili. Jen krátce si pamatujete všechny dobré věci, které pro vás dělám. Někdy se více zajímáte o další problémy které máte, než abyste mi děkovali za vše, co jsem pro vás udělal. Musíte mít důvěru, že vím, co potřebujete, a že vám pomůžu s vašimi každodenními problémy. Kdybyste ve Mě skutečně věřili, nedovolili byste, aby váš pokoj rušily obavy, úzkosti nebo starosti.

_17_ Důvěřivý křesťan žije z důvěry, že vám pomůžu. Tyto starosti a podobné jsou od ďábla, který chce vnést pochybnosti do vašeho srdce. Vložíte-li svou víru ve Mne a v Mou misi pro vás, budete osvobozeni od svých starostí. Je důležitější Mě poznat, milovat a sloužit Mně, než se řídit vaším programem. Když mě budete následovat a budete se řídit Mými přikázáními, můžete se ke Mně přiblížit na vaší cestě k věčnému životu a pak být se Mnou v nebi.

<6/s44>

VÝBĚR POSELSTVÍ – Glynda a Luz de Maria

Poselství Ježíše ze dne 20. července 2021. - Nástroj: Glynda Linkous (USA)

_1_ K221_ Mé děti, mějte se na pozoru před tím, co není ode Mne. Dávejte si pozor, abyste neuvěřily učení světa, učení, že všechno jde a nic není špatné. Ti, kdo jdou touto širokou cestou, nakonec zaplatí strašlivou cenu, cenu, kterou byste zaplatit nechtěly.

Nepřítel udělá vše, co je v jeho silách, aby vás svedl k hříchu - v tomto čase víc než kdy jindy, a brzké omezení pohodlí v době nedostatku vám někdy ztíží tomu odolat. Dávejte si pozor, aby vás nepřesvědčil překročit hranici. V tomto čase bude obtížnější zbavit se hříchů a nechat je za sebou. Zůstaňte Mi nablízku a využijte čas v mém Slovu a modlitbami za ztracené duše.

Soustřeďte se na Mne a vše bude v pořádku. Není mým přáním, abyste trpěly rukama nepřítele.

Ježíš

Poselství Ježíše ze dne 22. července 2021. - Nástroj: Glynda Linkous (USA)

_2_ Mé děti, jak čas postupuje a světla a temnoty přibývá, mnohé z vás budou pronásledovány těmi nejbližšími, kteří Mě neznají nebo Mě neznají dobře. Bude to pro vás smutné období, protože budete odloučeny od těch, kteří jsou vám nejdražší. Radujte se, neboť vaše oběť nebude bez odměny. Velká bude vaše odměna v nebi.

Postupem času se ty, které Mě neznají, stanou pro vás nebezpečím. Dívejte se, jak některé z nich nyní odstraňuji, abych vás ochránil.

Ty, které jsou nerovně spojeny, čelí v této době nebezpečí, neboť vás nemohu ochránit před tím, co samy dovolíte.

Očistěte svou cestu. Očistěte své prostředí - očistěte je od všeho, co není ode Mne. Přibližte se ke Mně a nedovolte druhým, aby se mezi nás postavili, protože na tom závisí váš život.

Poselství Ježíše ze dne 23. července 2021. - Nástroj: Glynda Linkous (USA)

_3_ Mé děti budou v přicházejícím čase nejvíc privilegované ze všech občanů na zemi. Nevěřící uvidí a budou žasnout, že jste tak dobře zaopatřené, tak dobře chráněny. Nikdo jiný na zemi nebude mít andělské strážce nebo nebeskou stravu k jídlu. Nikdo jiný na zemi nebude mít čerstvou nebeskou vodu k pití. Nikdo jiný nebude rozumět všemu, co se děje a proč.

Mé děti, ty z vás, které zůstanou, budou sedět v první řadě největšího zúčtování v dějinách. Již nyní sledujete, jak se naplňují proroctví daná před tisíci lety! Mnozí si přáli vidět to, co vidíte, ale Já jsem si to uschoval pro vás.

Mnohé z mých dětí se bojí toho, co přijde, protože pronásledování bude kruté. Ale myslely jste, mé děti, že dokonce i v tom vás budu chránit?

Velká bude vaše odměna v nebi, neboť tak trpěli moji stoupenci před vámi.

Ježíš

Připomínka poselství Ježíše ze dne 13. dubna 2012. - Nástroj: Glynda Linkous (USA)

_4_ Nebojujte proti tomu, co dělám, neboť že to dělám, je k vašemu prospěchu. Nyní je čas, kdy musí být vše vyzkoušeno, neboť to, co není ode Mne, nemůže odolat tomu, co má brzy přijít. Svazky, které nejsou ze Mne, neobstojí. Domy, které nejsou postaveny na Mně, neobstojí. Vztahy, které nejsou postaveny na Mně, neobstojí.

Již nebudu žehnat a podporovat to, co není ze Mne. Když vidíte, že tyto věci padají, je to proto, že jsem z nich odstranil svou ruku. Národy, které nejsou ze Mne, neobstojí. Nacházejte se ve Mně, abyste obstály v časech, které přijdou. Jděte vpřed, šiřte mé Slovo, mé slavné evangelium, a buďte požehnány. Vše, co není ze Mne, brzy zahyne.

 

_5_ Chvalte Mě ve všech věcech a za všechny věci, ať už jim rozumíte nebo ne, protože to si od vás přeji. Když nerozumíte ztrátě, která nastala, důvěřujte, že Já znám plán, neboť Já jsem pro vás Pravda, Život a Cesta.

Kdykoli neznáte cestu, obraťte se ke Mně, neboť Já jsem ta Cesta. Potřebujete-li život ve svém těle, vzývejte mé Jméno, neboť Já jsem dárce života. Potřebujete-li pravdu o jakékoli situaci, nahlédněte do mého svatého Slova, neboť to k vám bude mluvit vždy pravdu a všechny odpovědi jsou v něm obsaženy, jen když je budete hledat.

Hledejte Mě. Poznejte Mě. Důvěřujte Mi.

 

_6_ Vzhlédněte, mé děti, neboť vaše vykoupení se blíží. Radujte se! Váš čas na zemi je nyní krátký, neboť vše, co je obsaženo v mém Slovu, se naplňuje. Dokončete své cesty s vírou a velkou odvahou, neboť vaše odměna bude vskutku veliká, pokud tak učiníte.

Miluji vás věčnou láskou a bdím nad vámi, když se tento věk chýlí ke konci.

Ježíš

Poselství Ježíše ze dne 22. července 2021. - Nástroj: Luz de Maria (Argentina)

_7_ K227 Moji milovaní lidé: Žehnám vám v této době zmatku.

Moji lidé, nepouštějte se do sporů se svými bratry, musíte duchovně růst a uvědomit si naléhavost změny života, abyste proměnili své smysly.

Moji lidé musí opustit konformismus, v němž se nachází většina mých dětí. Toto je rozhodující okamžik a moji lidé musí překonat pasivitu. Nestačí, aby mi věnovali prostor během dne, musí vstoupit do mého díla a činnosti a zůstávat v Duchu a Pravdě [Jan 4, 23].

_8_ Když ke Mně mé děti neustále volají, když volají k mému Duchu Svatému, když se Mi odevzdávají, když ve Mne věří, jsou na cestě, na kterou je volám.

V této klíčové době pro mé děti musí být změna, o kterou jsem žádal, provedena okamžitě…
V tuto chvíli to požaduji.

"Znám tvé skutky: nejsi ani studený, ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký! Ale protože jsi vlažný a ne studený nebo horký, vyvrhnu tě ze svých úst" [Zj 3,15-16].

Můj milovaný lide, co bylo očekáváno je na dosah. Slyším své děti říkat: "Čekám už tak dlouho a nic se neděje." Události vám nedají čas přemýšlet o tom, co ještě může přijít.

_9_Moje církev bude dále zkoušena, nečekaná změna ve Vatikánu můj lid vyvede z míry.

Hladomor pocítí všechny země, živly povstaly proti člověku, nedají mu oddechnout, nedají se zastavit.

Nemarněte dar života, udržujte se ve stavu duchovní bdělosti [1Tes 5, 6]:

Kdo má silný charakter, ať se ovládá, jinak bude podroben mou mocí…

Kdo svěřuje svůj život bohu peněz, ať se změní, uvidí, jak se ekonomika zhroutí…

Kdo sejde z cesty, kterou jsem mu vytyčil, ať se vrátí, než tma zhoustne a on se už nebude moci vrátit…

Duchovní smrt přichází ze severu na jih a z východu na západ a hledá kořist, která se nechce proměnit. Mějte na paměti, že ve Velkém božském díle nejste nepostradatelní.

_10_ Miluji vás a vylévám vám své milosrdenství, ale tuto mou Lásku Mi musí můj lid oplatit.

Buďte pozorní k pravému učení mé církve, dodržujte Boží Zákon, buďte bdělí a pozorní a zachovávejte svátosti.

Především vás vyzývám, abyste byli mou Láskou, aby krutost byla zmírněna mou Láskou:
Vyprahlá země v srdcích mých dětí se promění v zemi oplývající mlékem a medem…
Myšlenky a mysli neproniknutelné mým Zákonem a mými svátostmi byly změkčeny natolik, že se staly hlínou v mých rukou…
Moji lidé, utrpení lidstva je silnější pro všechny, nemoc pokračuje a pak se kůže stane hnízdem další nemoci.

_11_ Pokračujete v pouti.

Nyní uvidíte, jak se síla živlů vzbouří proti hříšnému lidstvu!

Modlete se a jednejte, aby vaši bratři pochopili, že změna je naléhavá.

Modlete se, aby všichni byli osvíceni a aby jejich oči neustále viděly, jak mě svým jednáním a skutky urážejí.

Vyzývám vás k zamyšlení, budete svědky mých varování: kde bylo teplo, nyní padá sníh, a kde byl sníh, je dusivé horko.

Přichází varování, nebuďte z těch, kdo zůstávají duchovně slepí.

Při každé příležitosti noste svátostiny.

Já, váš Ježíš, vás miluji věčnou Láskou.

Každému z vás žehnám.

Váš Ježíš  xxxx

<19/S88>

ZDE JSOU VÝŇATKY Z LEARY POSELSTVÍ, KTERÉ BUDOU NÁSLEDOVAT. - TAM JE MŮŽETE ČÍST ZNOVU.

► _1_ R360_ 28/12/21_ JEŽÍŠ ŘEKL: VIDÍTE VÍCE LIDÍ, KTEŘÍ BYLI OČKOVANÍ, UMÍRAT NA VARIANTY VIRU COVID NEŽ NEOČKOVANÍ. COVIDOVÉ VÝSTŘELY NIČÍ IMUNITNÍ SYSTÉM LIDÍ A VARIANTY COVIDU ZABÍJEJÍ LIDI S MALÝM ODPOREM, SE SLABOU IMUNITOU. VAŠE PŘIROZENÁ IMUNITA VÁM POSKYTUJE VĚTŠÍ OCHRANU PŘED VIREM COVID NEŽ COVIDOVÉ INJEKCE. TI LIDÉ, KTEŘÍ NEDOSTANOU BOOSTERY, POSILŇOVAČE PRO BOJ S OMIKRONOVOU VARIANTOU, UMÍRAJÍ VÍCE NEŽ NEOČKOVANÍ.

► PO NĚKOLIKA LETECH MOHOU OČKOVANÍ LIDÉ ZEMŘÍT NA SPIKE PROTEIN, KTERÝ SE VYTVÁŘÍ V JEJICH TĚLECH.

► _3_ R361_ 29/12/21_ VELKÁ ČÁST VAŠICH ÚMRTÍ JE VÝSLEDKEM SAMOTNÝCH VÝSTŘELŮ COVIDEM. BUDETE SVĚDKY VÍCE ÚMRTÍ NA CHŘIPKU A PO OČKOVÁNÍ, ČILI OČKOVANÍ LIDÉ, PROTOŽE JEJICH VYČERPANÝ IMUNITNÍ SYSTÉM ČINÍ LIDI ZRANITELNÝMI VŮČI JAKÉKOLI NEMOCI.

► VÁŠ KONGRES (USA) A NELEGÁLNÍ PŘISTĚHOVALCI JSOU OSVOBOZENI OD TĚCHTO NAŘÍZENÍ COVID, COŽ UKAZUJE POKRYTECTVÍ VAŠICH VŮDCŮ. JEJICH CÍLEM JE SNÍŽIT POPULACI A ZA SVÉ ZLÉ SKUTKY BUDOU TVRDĚ POTRESTÁNI V PLAMENECH PEKELNÝCH.

► _7_ 21/12/30_ JEŽÍŠ ŘEKL: OPAKUJI, CO JSEM VÁM ŘEKL, ŽE NA COVID NEBO CHŘIPKU UMÍRÁ VÍCE OČKOVANÝCH LIDÍ NEŽ NEOČKOVANÝCH. CHŘIPKA SE ŠÍŘÍ STEJNĚ JAKO VIRUS COVID. LIDÉ SI NEUVĚDOMUJÍ, ŽE INJEKCE A BOOSTERY (POSILŇOVAČE) COVID NIČÍ JEJICH IMUNITNÍ SYSTÉM A JAKÁKOLI NEMOC BY MOHLA ZABÍT LIDI, KTEŘÍ MAJÍ ŠPATNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM. STÁLE VÁM PŘIPOMÍNÁM, ABYSTE SE VYVAROVALI OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU, BOOSTERŮM A OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE, KTERÉ VÁM ZANECHAJÍ MALÝ ODPOR K BOJI S JAKOUKOLI NEMOCÍ. TYTO VÝSTŘELY A VIRY BYLY VYTVOŘENY ZÁMĚRNĚ, ABY SNÍŽILY POPULACI.

► VIDÍTE MNOHO ZNAMENÍ KONCE ČASŮ A JÁ BUDU MUSET PŘINÉST SVÉ VAROVÁNÍ, ABYCH SE POKUSIL ZACHRÁNIT CO NEJVÍCE DUŠÍ. MOJE VAROVÁNÍ PŘIJDE PŘED SMRTÍCÍM NOVÝM VIREM, KTERÝ PLÁNUJÍ TI ZLÍ

► NEKONTROLOVATELNÉ PŘÍPADY VIRU COVID BUDOU POUŽITY K VYVOLÁNÍ DALŠÍCH OMEZENÍ, KTERÁ UMOŽNÍ TĚM ZLÝM PŘEVZÍT KONTROLU NAD VAŠIMI LIDMI, VE KTERÝCH UMĚLE VYVOLÁVAJÍ POCIT STRACHU.

_9_ DŮVĚŘUJTE V MÝCH LÉČITELSKÝCH SCHOPNOSTECH A POUŽÍVEJTE SVÉ LÉKY A DOPLŇKY, KTERÉ SLOUŽÍ NA PODPORU IMUNITY. TATO VARIANTA JE NAKAŽLIVÁ, ALE JE MÉNĚ SMRTELNÁ. MODLETE SE ZA VŠECHNY SVÉ NEMOCNÉ LIDI A SNAŽTE SE SVÝM NEMOCNÝM LIDEM VČAS DODAT ÚČINNÉ LÉKY A DOPLŇKY STRAVY, ABY MOHLI BÝT BRZY UZDRAVENI.

► NEZAPOMEŇTE SE MODLIT ZA SVÉ OČKOVANÉ RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY, KTEŘÍ JSOU NUCENI PODSTUPOVAT INJEKCE COVIDEM, ABY SI UDRŽELI PRÁCI. DŮVĚŘUJTE MÉ LÉČIVÉ SÍLE, KTERÁ JE VYLÉČÍ Z JAKÉKOLI REAKCE.

► BUDETE TRPĚT SVŮJ OČISTEC NA ZEMI V MÝCH ÚTOČIŠTÍCH, PROTOŽE TO BUDE KAŽDÝ DEN BOJ O PŘEŽITÍ.

► TITO ZLÍ BUDOU I NADÁLE PROSAZOVAT SVOU AGENDU SPOČÍVAJÍCÍ VE SNAZE VNUTIT VŠEM JEDOVATÉ VAKCINY A POSILOVAČE COVIDA.

► 13_ TI SAMÍ ZLÍ VŮDCI SE POKUSÍ PŘIMĚT VŠECHNY NEOČKOVANÉ LIDI, ABY DOSTALI COVID. TAKÉ SE POKUSÍ VNUTIT TYTO VÝSTŘELY VŠEM DĚTEM. TITO VŮDCI JSOU VEDENI SATANEM A CHTĚJÍ ZABÍT CO NEJVÍCE LIDÍ ZHOUBNÝMI VIRY A TAKZVANÝMI ‚VAKCÍNAMI‘, KTERÝMI NEJSOU. TO VŠE JE SOUČÁSTÍ CÍLE TĚCH ZLÝCH, JAK SNÍŽIT POPULACI.

► TITO LIDÉ, KTEŘÍ JSOU NEMOCNÍ, MĚ MOHOU VOLAT V MODLITBĚ A MUSÍ VĚŘIT, ŽE JE MOHU UZDRAVIT.

► JEŽÍŠ ŘEKL: VAŠE ZPRAVODAJSKÁ MÉDIA A VAŠE FARMACEUTICKÉ KORPORACE SE SNAŽÍ OVLÁDAT VAŠE LIDI PENĚZI OD MILIARDÁŘŮ, KTEŘÍ SE SNAŽÍ SNÍŽIT SVĚTOVOU POPULACI.

► _14_ ZPRAVODAJSKÁ MÉDIA PROSAZUJÍ, CPOU DO VÁS TU NEJVĚTŠÍ LEŽ, ŽE POTŘEBUJETE DVA VÝSTŘELY A POSILOVAČ, ABYSTE SE OCHRÁNILI PŘED VIREM COVID A JEHO VARIANTAMI. VE SKUTEČNOSTI JE VAŠE PŘIROZENÁ IMUNITA MNOHEM LEPŠÍ NEŽ TYTO FALEŠNÉ VAKCÍNY. TYTO VÝSTŘELY VÁS NECHRÁNÍ PŘED VIREM COVID A ŠPATNÉ REAKCE ZABÍJEJÍ LIDI TÍM, ŽE NIČÍ VÁŠ IMUNITNÍ SYSTÉM. KAŽDÝ, KDO SE VYSLOVÍ PROTI VÝSTŘELŮM COVIDA, JE PORAŽEN A STAŽEN Z POPULÁRNÍCH MÉDIÍ. NEEXISTUJE ŽÁDNÝ KOMPROMIS S BIDENEM A MÉDII, KTERÉ TLAČÍ JEDOVATÉ VÝSTŘELY COVIDA I PRO DĚTI. CHRAŇTE SVÉ DĚTI JAKÝMKOLI MOŽNÝM ZPŮSOBEM PŘED POŘIZOVÁNÍM TĚCHTO VAKCIN, KTERÉ NEJSOU POTŘEBA. CÍLEM LIDÍ Z JEDNOHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU JE SNÍŽIT POPULACI, TAKŽE ANTIKRIST BUDE MÍT MÉNĚ LIDÍ, KTERÉ BUDE OVLÁDAT. TYTO OČKOVACÍ TAKTIKY A ODSTÁVKY DĚLAJÍ Z BOHATÝCH BOHATŠÍ A VEDOU K BANKROTU MALÝCH PODNIKŮ.

► NENÁSLEDUJTE SVĚTSKÉ LIDI, KTEŘÍ JSOU VŠICHNI ULHANÍ A PODVODNÍCI. VE VAŠEM SVĚTĚ DNES SLYŠÍTE LŽI O SVÝCH VOLBÁCH A LŽI O POTŘEBĚ JEDOVATÝCH INJEKCÍ A POSILOVAČŮ COVID.